Tiêu chuẩn và hệ số lương của giảng viên đại học từ ngày 12/12

Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT .Theo đó, quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, hệ số lương của của trợ giảng, giảng viên đại học và sẽ có hiệu lực từ 12/12/2020.

giảng viên đại học

Tiêu chuẩn và hệ số lương của giảng viên đại học từ ngày 12/12 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT đã quy định rõ chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và hệ số lương của giảng viên đại học theo bảng sau:

Chức danh nghề nghiệp

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Hệ  số lương

Trợ giảng (hạng III) – Mã số V.07.01.23

Có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo

Hiểu và thựchiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo

Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh trợ giảng (hạng III)

Giảng viên (hạng III) – Mã số V.07.01.03

Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III)

Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm

Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo

Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học

Có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên

Có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III)

Giảng viên chính (hạng II) – Mã số V.07.01.02

Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

Có kiến thức vững vàng về các môn học được phân công giảng dạy và kiến thức cơ bản của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm

Hiểu và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt kịp thời yêu cầu thực tiễn đối với chuyên ngành đào tạo

Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên

Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giằng dạy hoặc đào tạo của giảng viên và có mã số chuẩn quốc tế ISBN

Tác giả của ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên chính (hạng II)

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng từ giảng viên (hạng III) lên phải có thời gian giữ chức giảng viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 09 năm đối với giảng viên có bằng thạc sĩ, đủ 06 năm đối với giảng viên có bằng tiến sĩ (trong đó, phải có ít nhất 01 năm giữ hạng giảng viên (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng)

Giảng viên cao cấp (hạng I) – Mã số V.07.01.01

Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy

Từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)

Có kiến thức chuyên sâu về các môn học được phân công giảng dạy và có kiến thức vững vàng của một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm

Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành

Chủ trì thực hiện ít nhất 02 (hai) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên

Hướng dẫn ít nhất 02 (hai) học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 (một) nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ

Chủ trì biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng viên và có mã số chuẩn quốc tế ISBN

Tác giả của ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên cao cấp (hạng I)

Viên chức dự thi hoặc xét hạng từ giảng viên chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức giảng viên chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu 06 năm (trong đó, phải có ít nhất 01 năm gữ chức giảng viên chính (hạng II))

 

Như vậy, có thể thấy, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và hệ số lương của viên chức là giảng viên đại học không có gì thay đổi so với trước đây (Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV). Tuy nhiên, Thông tư này đã bổ sung trợ giảng (hạng III) trong phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập so với Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV. Đồng thời, trợ giảng (hạng III) nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của giảng viên (hạng III) thì căn cứ vào vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ mà được xem xét và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Ty Na

225

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan