Toàn bộ hướng dẫn về đánh giá chuẩn giáo viên mới nhất năm 2020

Ngày 22/08/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ quy định tại Thông tư này, việc đánh giá chuẩn giáo viên năm 2020 được hướng dẫn như sau:

đánh giá chuẩn giáo viên, Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Toàn bộ hướng dẫn về đánh giá chuẩn giáo viên mới nhất năm 2020 (Ảnh minh họa)

1. Chu kỳ thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Theo Điều 11 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, chu kỳ thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên được quy định như sau:

- Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.

- Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.

Theo đó, hằng năm giáo viên sẽ tự đánh giá 1 lần vào cuối năm học. Về phía nhà trường sẽ thực hiện đánh giá 2 năm 1 lần cũng vào cuối năm học, trừ trường hợp đặc biệt có thể rút ngắn thời gian đánh giá.

2. Minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Để việc đánh giá chuẩn giáo viên đúng quy định, hiệu quả, thiết thực, có tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên theo 5 tiêu chuẩn với 15 tiêu chí.

Cụ thể Gợi ý minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên xem chi tiết Tại đây.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá trên 03 mức độ đạt được của tiêu chí, bao gồm:

 • Mức đạt;

 • Mức khá;

 • Mức tốt.

Lưu ý: Việc lựa chọn và sử dụng các minh chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương đảm bảo theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT.

3. Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT gợi ý các biểu mẫu sử dụng trong đánh giá chuẩn giáo viên, bao gồm:

 • Biểu mẫu 1: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

 • Biểu mẫu 2: Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn;

 • Biểu mẫu 3: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn;

 • Biểu mẫu 4: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông.

Tải về Toàn bộ Biểu mẫu đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

4. Quy trình đánh giá và kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

** Quy trình đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn quy trình đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau:

- Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

** Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông:

Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, xếp loại kết quả đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ở 4 mức sau:

 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức tốt.

 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT đạt mức khá trở lên.

 • Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên.

 • Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Việc thực hiện đánh giá chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được hướng dẫn chi tiết bởi Khoản 2 Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD với các nội dung như sau:

- Trong trường hợp đặc biệt (ví dụ: cơ quan quản lý các cấp chọn, cử người tham gia các khóa đào tạo...), được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông rút ngắn chu kỳ đánh giá và thực hiện đánh giá giáo viên một năm một lần vào cuối năm học theo đầy đủ quy trình đánh giá chuẩn giáo viên nêu trên.

- Việc tập hợp minh chứng (các tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng để xác thực một cách khách quan mức độ đạt được trong thực hiện dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT) để phục vụ việc đánh giá cần chủ động thực hiện từ đầu năm học. Quá trình tập hợp minh chứng giáo viên cần tham khảo ví dụ minh chứng tại Phụ lục I kèm theo Công văn này.

- Việc thực hiện quy trình đánh giá theo Điều 10 của Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tham khảo Biểu mẫu tại Phụ lục II kèm theo Công văn này.

Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên áp dụng đối với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông).

Thùy Trâm

831

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan