• Thông tư 39/2018/TT-BTC: Bổ sung căn cứ bác bỏ trị giá hải quan
  • Thông tư 39/2018/TT-BTC: Bổ sung căn cứ bác bỏ trị giá hải quan
  • 14:18, 05/06/2018
  • Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Tài liệu hướng dẫn điểm mới của NĐ 59/2018/NĐ-CP và TT 39/2018/TT-BTC
  • Tài liệu hướng dẫn điểm mới của NĐ 59/2018/NĐ-CP và TT 39/2018/TT-BTC
  • 10:32, 02/06/2018
  • Thư Ký Luật chia sẻ đến mọi người Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện những điểm mới của các văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực hải quan như Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Nghị định 31/2018/NĐ-CP, Thông tư 05/2018/TT-BCT và Văn bản sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018