Cập nhật: Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lương cơ sở 2021 của CBCCVC vẫn sẽ giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. THƯ KÝ LUẬT xin gửi đến Quý Khách hàng và Thành viên Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan năm 2021 tại bài viết dưới đây.

bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan năm 2021

Cập nhật: Bảng lương công chức kế toán, thuế, hải quan năm 2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Điều 25 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên cao cấp hải quan - Nhóm A3.1

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

 

 

 

 

 

 

Mức lương 2021

9.238

9.774

10.311

10.847

11.384

11.920

 

 

 

 

 

 

Kế toán viên cao cấp - Nhóm A3.2

Hệ số lương

5.75

6.11

6.47

6.83

7.19

7.55

 

 

 

 

 

 

Mức lương

2021

8.568

9.104

9.640

10.177

10.713

11.250

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên chính hải quan - Nhóm A2.1

Hệ số lương

4.4

4.74

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

 

 

 

 

Mức lương

2021

6.556

7.063

7.569

8.076

8.582

9.089

9.596

10.102

 

 

 

 

Kế toán viên chính - Nhóm A2.2

Hệ số lương

4

4.34

4.68

5.02

5.36

5.7

6.04

6.38

 

 

 

 

Mức lương

2021

5.960

6.467

6.973

7.480

7.986

8.493

9.000

9.506

 

 

 

 

Kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan - Nhóm A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

 

 

 

Mức lương

2021

3.487

3.978

4.470

4.962

5.453

5.945

6.437

6.929

7.420

 

 

 

Kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan - Nhóm A0

Hệ số lương

2.1

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

 

 

Mức lương 2021

3.129

3.591

4.053

4.515

4.977

5.439

5.900

6.362

6.824

7.286

 

 

Nhân viên thuế, nhân viên hải quan và kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp vị trí công việc đang làm áp dụng hệ số lương công chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Mức lương

2.771

3.069

3.367

3.665

3.963

4.261

4.559

4.857

5.155

5.453

5.751

6.049

Nhân viên thuế, nhân viên hải quan chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp phù hợp với vị trí công việc đang làm áp dụng hệ số lương công chức loại C

Nhóm C1

Hệ số lương

1.65

1.83

2.01

2.19

2.37

2.55

2.73

2.91

3.09

3.27

3.45

3.63

Mức lương 2021

2.459

2.727

2.995

3.263

3.531

3.800

4.068

4.336

4.604

4.872

5.141

5.409

Nhóm C2

Hệ số lương

1.5

1.68

1.86

2.04

2.22

2.4

2.58

2.76

2.94

3.12

3.3

3.48

Mức lương 2021

2.235

2.503

2.771

3.040

3.308

3.576

3.844

4.112

4.381

4.649

4.917

5.185

 
Lê Vy

8,180

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan