Danh mục, mẫu biểu báo cáo tài chính, quản trị theo TT 77/2017/TT-BTC

Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị được trình bày tại Phụ lục V của Thông tư 77/2017/TT-BTC.

 

Phụ lục V: DANH MỤC VÀ MẪU BIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUẢN TRỊ

(Được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC)

STT

Tên báo cáo

Mẫu số

 

Phần 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

I

Báo cáo về tổng hợp dự toán

 

1

Tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách TW và chi trả nợ niên độ …

B1-01a/BC-NS/TABMIS

2

Tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách Tỉnh (huyện, xã) và chi trả nợ, niên độ ...

B1-01b/BC-NS/TABMIS

3

Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán chi  của các đơn vị dự toán cấp I NSTW (cấp tỉnh/huyện) niên độ .

B1-02/BC-NS/TABMIS

4

Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán chi đầu tư XDCB của các đơn vị dự toán cấp I NSTW (cấp tỉnh/huyện) niên độ ...

B1-02a/BC-NS/TABMIS

5

Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên của các đơn vị dự toán cấp I NSTW (cấp tỉnh/huyện) niên độ ...

B1-02a/BC-NS/TABMIS

II

Báo cáo tổng hợp thu và vay của NSNN

 

6

Báo cáo thu và vay của NSNN niên độ…

B2-01/BC-NS/TABMIS

7

Báo cáo thu và vay của NSNN theo mục lục NSNN niên độ…
(Đối với xã, báo cáo báo cáo này được chi tiết theo địa bàn xã và chính là Bảng kê thu NSNN nêu tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về quản lý NS xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn).

B2-02/BC-NS/TABMIS

8

Báo cáo tổng hợp thu NSNN theo sắc thuế niên độ…

B2-03/BC-NS/TABMIS

9

Báo cáo thu NSNN ngành Hải quan niên độ…

B2-04/BC-NS/TABMIS

10

Báo cáo hoàn trả thu NSNN niên độ …

B2-05/BC-NS/TABMIS

III

Báo cáo tổng hợp chi ngân sách

 

11

Báo cáo chi và trả nợ vay NSNN, niên độ...

B3-01/BC-NS/TABMIS

12

Báo cáo chi và trả nợ vay NSĐP, niên độ ...

B3-02/BC-NS/TABMIS

13

Báo cáo chi và trả nợ vay NSNN theo MLNSNN niên độ…

B3-03/BC-NS/TABMIS

14

Báo cáo thực hiện chi và trả nợ NSTW, niên độ…

B3-04/BC-NS/TABMIS

15

Báo cáo thực hiện chi đầu tư XDCB NSTW, niên độ …

B3-04a/BC-NS/TABMIS

16

Báo cáo thực hiện chi thường xuyên NSTW, niên độ …

B3-04b/BC-NS/TABMIS

17

Báo cáo thực hiện chi, trả nợ ngân sách (cấp tỉnh/ cấp huyện/ cấp xã) niên độ…

B3-05/BC-NS/TABMIS

18

Báo cáo thực hiện chi đầu tư XDCB ngân sách (cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã) niên độ…

B3-05a/BC-NS/TABMIS

19

Báo cáo thực hiện chi thường xuyên ngân sách (cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã) niên độ…

B3-05b/BC-NS/TABMIS

IV

Báo cáo chi chương trình mục tiêu quốc gia

 

20

Chi các chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia, niên độ...

B4-01/BC-NS/TABMIS

21

Chi các chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia theo mục lục NSNN niên độ…

B4-02/BC-NS/TABMIS

V

Báo cáo sử dụng kinh phí

 

22

Tình hình sử dụng dự toán chi Đầu tư phát triển NSTW (cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã) theo hình thức rút dự toán niên độ…

B5-01/BC-NS/TABMIS

23

Tình hình sử dụng dự toán chi đầu tư phát triển NSTW (cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã) theo hình thức lệnh chi tiền, niên độ…

B5-02/BC-NS/TABMIS

24

Tình hình sử dụng dự toán chi thường xuyên NSTW (cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã) theo hình thức rút dự toán, niên độ…

B5-03/BC-NS/TABMIS

25

Tình hình sử dụng dự toán chi thường xuyên NSTW (cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã) theo hình thức lệnh chi tiền, niên độ…

B5-04/BC-NS/TABMIS

26

Tình hình sử dụng dự toán chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới của NSTW (cấp tỉnh/cấp huyện) niên độ......

B5-05/BC-NS/TABMIS

VI

Báo cáo vay, trả nợ

 

27

Vay, trả nợ Ngân sách nhà nước niên độ....

B6-01/BC-NS/TABMIS

28

Vay, trả nợ Ngân sách địa phương niên độ....

B6-02/BC-NS/TABMIS

VII

Báo cáo ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước

 

29

Tổng hợp ghi thu, ghi chi NSTW vốn ngoài nước niên độ ......

B7-01/BC-NS/TABMIS

30

Ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước của ngân sách tỉnh/ thành phố niên độ ......

B7-02/BC-NS/TABMIS

 

Phần 2: BÁO CÁO QUẢN TRỊ

 

I

Báo cáo nhanh

 

1

Báo cáo tình hình hoạt động NSNN và NSTW niên độ.......

B8-01/BC-NS/TABMIS

2

Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách tỉnh niên độ.....

B8-02/BC-NS/TABMIS

3

Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách huyện......

B8-03/BC-NS/TABMIS

4

Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách xã.....

B8-04/BC-NS/TABMIS

II

Báo cáo quản trị nghiệp vụ KBNN

 

5

Bảng cân đối tài khoản

B9-01/KB/TABMIS

6

Báo cáo các khoản phải thu, phải trả

B9-02/KB/TABMIS

7

Báo cáo các khoản thừa, thiếu, tổn thất chờ xử lý

B9-03/KB/TABMIS

8

Báo cáo các khoản tạm thu, tạm giữ chờ xử lý

B9-04/KB/TABMIS

 

Xem chi tiết và tải các biểu mẫu tại Thông tư 77/2017/TT-BTC

2,508

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan