Hướng dẫn xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 693/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021 về việc xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập.

Hướng dẫn xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập

Hướng dẫn xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập (Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ các quy định tại khoản 6 Điều 16 và điểm b Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, Điều 10 và Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, việc xử lý thuế đối với sản phẩm gia công đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập để sửa chữa, tái chế được thực hiện như sau:

(1) Xử lý thuế tại khâu tái nhập

Khi tái nhập sản phẩm gia công để sửa chữa, tái chế, cơ quan hải quan xử lý không thu thuế nhập khẩu nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định; doanh nghiệp được hoàn lại số tiền thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có).

Doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm gia công phải tái nhập vào báo cáo quyết toán tại chỉ tiêu 26.10 (Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ), ghi số tờ khai tái nhập tại chỉ tiêu 26.13 (Ghi chú) Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC. Trường hợp hồ sơ giấy, doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm gia công tái nhập vào báo cáo quyết toán tại cột 6 (Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ), ghi số tờ khai tái nhập tại cột 11 (Ghi chú) Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC .

(2) Xử lý thuế tại khâu tái xuất

Sản phẩm gia công tái nhập để sửa chữa, tái chế khi tái xuất, nếu doanh nghiệp đã được hoàn thuế xuất khẩu tại khâu tái nhập thì doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu như đối với trường hợp xuất khẩu lần đầu.

Doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm gia công tái xuất tại chỉ tiêu 26.11.2 (Sản xuất sản phẩm xuất khẩu), ghi số tờ khai tái xuất vào chỉ tiêu 26.13 (Ghi chú) Mẫu số 26 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC. Trường hợp hồ sơ giấy, doanh nghiệp phản ánh lượng sản phẩm gia công tái xuất vào báo cáo quyết toán tại cột 8 (Lượng sản phẩm xuất khẩu), ghi số tờ khai tái xuất tại cột 11 (Ghi chú) Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC .

(3) Xử lý thuế đối với trường hợp quá thời hạn tái nhập 275 ngày chưa tái xuất

Trường hợp quá thời hạn tái nhập 275 ngày đăng ký với cơ quan hải quan nhưng doanh nghiệp chưa tái xuất, lượng sản phẩm gia công đã tái nhập tiếp tục được theo dõi trên báo cáo quyết toán cho đến khi thực tái xuất. Việc xử lý thuế khi sản phẩm gia công được tái xuất thực hiện theo hướng dẫn tại mục (2) nêu trên.

Trường hợp sản phẩm gia công tái nhập nhưng không tái xuất được mà chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế thực hiện khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng đối với nguyên, liệu, vật tư nhập khẩu đã được sử dụng để sản xuất hàng gia công xuất khẩu nhưng chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP).

149

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan