Tải về 63 biểu mẫu trong xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan mới nhất

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan.

Tải về 63 biểu mẫu trong xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan mới nhất, Thông tư 90/2020/TT-BTC

Tải về 63 biểu mẫu trong xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan mới nhất (Hình minh họa)

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 90/2020/TT-BTC là 63 biểu mẫu sử dụng để xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan, cụ thể tại bảng sau:

 Tải về 63 biểu mẫu trong xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan mới nhất

 

STT

Tên Biểu mẫu

Nội dung

1

MQĐ 01

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

2

MQĐ 02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

3

MQĐ 03

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

4

MQĐ 04

Quyết định giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ) tiền phạt vi phạm hành chính

5

MQĐ 05

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

6

MQĐ 06

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

7

MQĐ 07

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

8

MQĐ 08

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

9

MQĐ 09

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

10

MQĐ 10

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

11

MQĐ 11

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận

12

MQĐ 12

Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính

13

MQĐ 13

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

14

MQĐ 14

Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

15

MQĐ 15

Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính

16

MQĐ 16

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

17

MQĐ 17

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

18

MQĐ 18

Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

19

MQĐ 19

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

20

MQĐ 20

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

21

MQĐ 21

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

22

MQĐ 22

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

23

MQĐ 23

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

24

MQĐ 24

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

25

MQĐ 25

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở

26

MQĐ 26

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

27

MQĐ 27

Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

28

MQĐ 28

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

29

MQĐ 29

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

30

MQĐ 30

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

31

MQĐ 31

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

32

MQĐ 32

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

33

MQĐ 33

Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

34

MQĐ 34

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

35

MQĐ 35

Quyết định trưng cầu giám định

36

MQĐ 36

Quyết định chuyển tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu

37

MBB 01

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

38

MBB 02

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

39

MBB 03

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

40

MBB 04

Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

41

MBB 05

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

42

MBB 06

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

43

MBB 07

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

44

MBB 08

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ

45

MBB 09

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

46

MBB 10

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

47

MBB 11

Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

48

MBB 12

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

49

MBB 13

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

50

MBB 14

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

51

MBB 15

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính

52

MBB 16

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

53

MBB 17

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

54

MBB 18

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

55

MBB 19

Biên bản làm việc

56

MBB 20

Biên bản chứng nhận

57

MBB 21

Biên bản xác định trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm

58

MBB 22

Biên bản ghi nhận tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ

59

MBB 23

Biên bản chứng nhận đưa hàng hóa, vật phẩm, phương tiện ra khỏi Việt Nam hoặc buộc tái xuất

60

MBB 24

Biên bản xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế

61

MBB 25

Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên

62

MBB 26

Biên bản chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá

63

MTB 01

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

Thông tư 90/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 26/12/2020, thay thế Thông tư 155/2016/TT-BTC.

Lê Hải

224

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan