03 điểm mới trong quy định cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

03 điểm mới trong quy định cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện

03 điểm mới trong quy định cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 04/2021 quy định 03 điểm mới về cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện như sau:

(1) Bổ sung đối với trường hợp cấp giấy phép thông qua phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển.

Hiện hành, khoản 2 Điều 4 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT chỉ quy định đối với trường hợp cấp giấy phép trực tiếp, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được lập thành một bộ. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đầy đủ, đúng quy định trước thì được xem xét cấp giấy phép trước.

(2) Quy định chi tiết thời hạn tối đa của giấy phép được cấp lần đầu, cụ thể thời hạn của giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá thời hạn tối đa dưới đây:

+ Đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện: 10 năm

+ Đối với giấy phép sử dụng băng tần: 15 năm

+ Đối với giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh: 20 năm

Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép tương ứng.

Trường hợp giấy phép được cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì được xem xét gia hạn tối đa là 01 năm.

Hiện hành, khoản 3 Điều 4 Thông tư 05/2015/TT-BTTTT quy định thời hạn của giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá thời hạn tối đa tương ứng với từng loại giấy phép và bảo đảm phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện. Trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm.

(3) Sửa đổi thời gian báo cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện

Cụ thể, khoản 3 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTTTT quy định tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sử dụng băng tần có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện Danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện (theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư 04/2021) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và  báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Cục Tần số vô tuyến điện (hiện hành quy định trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 hàng năm).

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư 05/2015/TT-BTTTT.

 Bảo Ngọc

1

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan