Cá nhân gây oan sai phải bồi thường 50 tháng tiền lương

Để tăng cường trách nhiệm của công chức trong quá trình thi hành nhiệm vụ, Chính phủ quy định trường hợp công chức gây oan sai thì phải xin lỗi công khai và bồi thường bằng lương. Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

 

Theo đó, người thi hành công vụ gây oan sai thì ngoài việc xin lỗi công khai còn phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng việc dùng tiền lương để hoàn trả số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai.

Mức hoàn trả của người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại được xác định như sau:

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 100 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại thì mức hoàn trả là 50 tháng lương của người đó;

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 80 đến 100 tháng lương thì mức hoàn trả là từ 40 đến dưới 50 tháng lương nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 60 đến 80 tháng thì mức hoàn trả là từ 30 đến dưới 40 tháng lương nhưng tối đa là 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường;

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 60 tháng lương thì mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Còn đối với người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức hoàn trả sẽ là:

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường cao hơn 10 tháng lương của người thi hành công vụ gây thiệt hại thì mức hoàn trả là 05 tháng lương của người đó;

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ trên 08 đến 10 tháng thì mức hoàn trả là 04 tháng lương;

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường từ 06 đến 08 tháng thì mức hoàn trả là 03 tháng lương;

  • Trường hợp số tiền Nhà nước đã bồi thường thấp hơn 06 tháng thì mức hoàn trả bằng 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2, 3 Điều 26 Nghị định 68/2018/NĐ-CP.

292

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan