Cập nhật biểu mẫu mới của Thông tư 77/2017/TT-BTC

Danh mục các biểu mẫu mới được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước đã được Thư Ký Luật cập nhật tại bài viết dưới đây.

 

Thông tư 77/2017/TT-BTC có tất cả 5 phụ lục và các mẫu biểu về lập chứng từ kế toán; Mẫu biểu sổ kế toán, bảng kê; Mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị. Danh mục các phụ lục và các mẫu biểu cụ thể như sau:

Phụ lục I: Danh mục, mẫu biểu chứng từ kế toán

Phụ lục II: Danh mục mã tài khoản kế toán

Phụ lục III: Danh mục một số đoạn mã hạch toán

 • Phụ lục III.1: Danh mục mã Tổ chức ngân sách 

 • Phụ lục III.2: Danh mục mã Ngân sách toàn địa bàn

 • Phụ lục III.3: Danh mục mã nhà tài trợ

 • Phụ lục III.4: Danh mục mã hạch toán khác cho mã chương trình mục tiêu, dự án

 • Phụ lục III.5: Danh mục mã đợt phát hành trái phiếu, công trái 

 • Phụ lục III.6: Danh mục mã chi tiết quỹ tài chính

 • Phụ lục III.7: Danh mục mã chi tiết nguồn kinh phí phải trả

 • Phụ lục III.8: Danh mục mã chi tiết các khoản phải thu 

 • Phụ lục III.9: Danh mục mã loại tài sản

 • Phụ lục III.10: Danh mục mã KBNN

 • Phụ lục III.11: Danh mục mã nguồn NSNN

 • Phụ lục III.12: Danh mục mã dự phòng

Phụ lục IV: Danh mục và mẫu biểu sổ kế toán, bảng kê

Phụ lục V: Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

 

>>> DANH SÁCH PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU CHI TIẾT CỦA THÔNG TƯ 77

Đăng nhập và tải về các phụ lục và biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC tại đây:

 1. Phụ lục I:    TẢI VỀ 
 2. Phụ lục II:   TẢI VỀ
 3. Phụ lục III:  TẢI VỀ
 4. Phụ lục IV:  TẢI VỀ
 5. Phụ lục V:   TẢI VỀ

78,246

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan