Đặt tên cho con như thế nào để đúng luật?

Quyền có họ, tên là một trong những quyền cơ bản của con người. Quyền này cũng đã được ghi nhận trong pháp luật hiện hành của Việt Nam. Tuy nhiên, việc đặt tên cho con cũng cần tuân theo quy định của pháp luật.

đặt tên con

Đặt tên con như thế nào cho đúng luật? (Ảnh minh họa)

1. Có họ tên là quyền nhân thân cơ bản của con người

Theo Điều 25 Bộ luật Dân sự quy định quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác. Theo đó, thông tin về họ tên hay các thông tin cá nhân khác như giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú,… đều thuộc quyền nhân thân của mỗi cá nhân.

2. Không đặt tên con xâm phạm tới người khác

Theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 quy định việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

Tuy nhiên, quy định này còn mang tính khái quát, chung chung và cũng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể tên thế nào là xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

3. Tên con phải bằng tiếng Việt và không chứa các ký tự đặc biệt

Theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015, tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

Đây là quy định mới so với tất cả các Bộ luật dân sự trước đây, lần đầu tiên ghi nhận quy định phải đặt tên bằng tiếng tiếng Việt và không ghi nhận tên là số hoặc ký tự không phải là chữ. Theo đó, đây là quy định tiến bộ và phù hợp để tạo sự thống nhất trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như đơn giản hóa trong hoạt động quản lý hộ tịch. Các trường hợp đặt tên theo tiếng nước ngoài, tên bằng số hay các ký tự đặc biệt trước đây đã gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như chính những cá nhân mang tên này.

Ví dụ: Nguyễn Văn Deasung, Trần Thanh Yoona, Lê Văn #, Vũ Thị 7,…

4. Không được đặt tên con quá dài

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Ví dụ: Nguyễn Thị Lệ Hoa Sớm Sương Mai, Trần Nguyễn Trịnh Hòa Mỹ Phương Khanh,...

 

Lê Vy

897

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan