Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng

Như chúng ta đã biết thì kinh doanh vàng là loại hình kinh doanh có điều kiện. Để được cấp Giấy phép kinh doanh thì Doanh nghiệp (DN) phải đáp ứng những điều kiện cụ thể mà pháp luật quy định. Vậy hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh đối với hoạt động này bao gồm những gì?

Ảnh minh họa

1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 16/2012/TT-NHNN và Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN thì Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;

  • Giấy chứng nhận đăng ký DN và tài liệu chứng minh DN đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật;

  • Văn bản hoặc tài liệu chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm sản xuất; bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng;

  • Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm kinh doanh);

  • Giấy chứng nhận đăng ký DN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và văn bản thể hiện địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo danh sách đã được đăng ký kinh doanh hoặc đã được thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  • Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 năm liền kề trước đó.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2012/TT-NHNN và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, Thông tư 16/2012/TT-NHNNThông tư 03/2017/TT-NHNN cũng quy định chi tiết thành phần Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với DN đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với DN có Giấy phép khai thác vàng.

Nguyễn Trinh

116

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan