Sẽ khiển trách người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nếu trù dập người khiếu nại

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Theo đó, Nghị định này đã quy định về việc xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 khiếu nại

Sẽ khiển trách người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nếu trù dập người khiếu nại (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 6 Luật Khiếu nại 2011, hành vi cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại; bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại là những hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, Nghị định 124/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/12/2020) thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP (hết hiệu lực từ 10/12/2020) đã quy định rõ về việc xử lý kỷ luật đối với người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vi phạm hành vi trên như sau:

1. Đối với người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Nghị định 124/2020/NĐ-CP, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo và giáng chức nếu vi phạm các hành vi sau đây:

- Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với hành vi:

 • Sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại;

 • Bao che cho người bị khiếu nại;

 • Đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại.

- Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với hành vi cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại.

- Áp dụng hình thức giáng chức đối với hành vi cố ý báo cáo sai lệch kết quả xác minh nội dung khiếu nại dẫn đến quyết định giải quyết khiếu nại sai gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người. (Lưu ý: trường hợp không có chức vụ thì áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đới với hành vi này)

2. Đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Theo Điều 14 Nghị định 124/2020/NĐ-CP, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo và giáng chức hoặc cách chức nếu vi phạm các hành vi sau đây:

- Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với hành vi:

 • Sách nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại;

 • Bao che cho người bị khiếu nại;

 • Đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại.

- Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với hành vi:

 • Cố ý không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với vụ việc khiếu nại đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền;

 • Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc;

 • Cố ý không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

-  Áp dụng hình thức giáng chức hoặc cách chức đối với hành vi:

 • Vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người;

 • Cố ý ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trái pháp luật gây mất ổn định nghiêm trọng về an ninh, trật tự xã hội hoặc gây hậu quả chết người.

So với trước đây, Nghị định 75/2012/NĐ-CP không quy định chi tiết về việc áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật về hành vi cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại; bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại đối với người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại mà chỉ quy định trách nhiệm  đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại. Do đó, Nghị định 124/2020/NĐ-CP mới ban hành sẽ thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP đã nêu rõ sẽ áp dụng xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Vì vậy, từ ngày 10/12 (ngày bắt đầu có hiệu lực của Nghị định mới) sẽ áp dụng xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại nếu có hành vi đe dọa trả thù, trù dập người khiếu nại, người được ủy quyền khiếu nại, người bị khiếu nại.

Ty Na

79

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan