Tổng hợp các vi phạm và mức phạt tiền tương ứng trong công tác kế toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về các hành vi vi phạm trong công tác kế toán sẽ bị xử phạt hành chính và mức phạt tiền tương ứng đối với các hành vi vi phạm như sau:

 Tổng hợp các vi phạm và mức phạt tiền tương ứng trong công tác kế toán

STT

Loại vi phạm

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền

1

Vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán

Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán

Áp dụng sai quy định về kỳ kế toá

Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng

Tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

2

Vi phạm quy định về chứng từ kế toán

Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán

Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu

Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên

Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký

Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền

Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định

Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng

Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sin

Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán

3

Vi phạm quy định về sổ kế toán

Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp

Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử)

Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định

Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồn

Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định

Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định

Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán

Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ

Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán

Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

4

Vi phạm quy định về tài khoản kế toán

Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận

Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

5

Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận

Không lập báo cáo tài chính theo quy định

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán

Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

6

Vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định

Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính

Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định

Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán

Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Không công khai báo cáo tài chính theo quy định

7

Vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán

Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định

Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định

Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong

8

Vi phạm quy định về kiểm tra kế toán

Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra

Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến nội dung kiểm tra

Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra

9

Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định

Phạt cảnh cáo

Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm

Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ

Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định

Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại

Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu hủy tài liệu kế toán

10

Vi phạm quy định về kiểm kê tài sản

Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán

Không thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

11

Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định

Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán

Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán

Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định

Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định

Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định

Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định

12

Vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Tổ chức lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng với số lượng học viên/1 lớp không đúng quy định

Phạt cảnh cáo

Tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng trong thời gian quá 6 tháng

Tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi chưa đăng ký với Bộ Tài chính hoặc đã đăng ký nhưng chưa được Bộ Tài chính chấp thuận

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Không thông báo, báo cáo cho Bộ Tài chính nội dung liên quan đến khóa học theo quy định

Không đảm bảo về nội dung, chương trình và thời gian học cho học viên theo quy định

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến khóa học theo quy định

Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi không đủ điều kiện

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận

Quản lý phôi và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng của cơ sở đào tạo không đúng quy định của Bộ Tài chính

Cơ sở đào tạo thực hiện cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho học viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

 

Căn cứ pháp lý: Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Nguyễn Trinh  

456

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan