• Phòng vệ chính đáng: Như thế nào là chống trả cần thiết?
  • Phòng vệ chính đáng: Như thế nào là chống trả cần thiết?
  • 14:00, 19/11/2020
  • Chế định phòng vệ chính đáng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xác định hành vi chống trả của một người có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không. Tuy nhiên, trong thực tiễn lý luận và cả vận dụng chế định này để đấu tranh phòng, chống tội phạm vẫn còn nhiều quan điểm chưa đồng nhất, dẫn đến chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhất là trong việc xác định tính “cần thiết” của việc phòng vệ.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018