Bộ Tư pháp triển khai 8 nội dung về thi hành Bộ luật Hình sự

Bộ Tư pháp vừa ký Quyết định 1559/QĐ-BTP Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự với 8 nội dung trọng tâm sau:

 

Thứ nhất, rà soát các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41/2017/QH14 để thực hiện việc miễn chấp hành hình phạt tiền, xóa án tích cho người bị kết án. Cụ thể:

 • Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) chỉ đạo các cơ quan THADS tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt (hình phạt tiền) theo quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41 và lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho các đối tượng nêu trên;
 • Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia tiến hành rà soát và chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết 41 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó; cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

Thứ hai, tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn. Cụ thể:

 • Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt chung, phổ biến, giới thiệu về Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS) và Nghị quyết 41;
 • Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về BLHS 2015;
 • Tổ chức biên soạn tài liệu tìm hiểu về BLHS 2015;
 • Tổ chức biên soạn sách bình luận về BLHS 2015.  

Thứ ba, tổ chức quán triệt, tập huấn, phổ biến, tuyên truyền BLHS 2015 và Nghị quyết 41. Cụ thể:

 • Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành BLHS 2015 và Nghị quyết 41 cho đại diện các Bộ, ngành hữu quan, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, đại diện Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư ở cấp tỉnh;
 • Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên về BLHS 2015 và Nghị quyết 41 cho báo cáo viên pháp luật Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện, đại diện của Sở Tư pháp, Cục THADS và đại diện của Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư ở cấp tỉnh;
 • Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền BLHS 2015 và Nghị quyết 41 đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ;
 • Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLHS 2015 và Nghị quyết 41 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ tư, tổ chức tập huấn chuyên sâu về BLHS 2015 và Nghị quyết 41  cho các đối tượng sau:

 • Đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự;
 • Đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý;
 • Đội ngũ cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp;

Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Bộ, ngành hữu quan trong việc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, người giám định tư pháp, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, đấu giá viên và các đối tượng khác có liên quân về những nội dung có liên quan của BLHS 2015.

Thứ năm, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLHS 2015 trong phạm vi quản lý của Bộ để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật; tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLHS 2015 của các Bộ, ngành và xây dựng Báo cáo về kết quả rà soát trình Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu, xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của BLHS 2015.

Thứ bảy, rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tư pháp, đào tạo các chức danh tư pháp và chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến BLHS 2015 để sửa đổi, bổ sung hoặc biên soạn lại cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật.

Thứ tám, xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc việc triển khai thi hành BLHS 2015.

Quyết định 1559/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/9/2017.

2,004

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan