Cập nhật 80 biểu mẫu nghiệp vụ về kiểm sát tạm giữ, tạm giam, THAHS

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ký Quyết định 39/QĐ-VKSTC ban hành kèm theo 80 biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.

>> Tải về FILE WORD 80 BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT

        STT

Tên biểu mẫu

Mẫu số 01/TG

Yêu cầu tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát

Mẫu số 02/TH

Yêu cầu tự kiểm tra việc thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát

Mẫu số 03/TG

Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 04/TH

Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thi hành án hình sự

Mẫu số 05/TG

Yêu cầu thông báo tình hình thi hành tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 06/TG

Yêu cầu trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 07/TG

Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ hoặc người bị tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật

Mẫu số 08/TH

Quyết định trả tự do cho người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật

Mẫu số 09/TH

Yêu cầu ra quyết định thi hành án hình sự

Mẫu số 10/TH

Yêu cầu ra quyết định truy nã người bị kết án phạt tù trốn thi hành án

Mẫu số 11/TH

Yêu cầu áp giải thi hành án

Mẫu số 12/TH

Yêu cầu giải thích, sửa chữa bản án hoặc quyết định của Tòa án

Mẫu số 13/TH

Thông báo việc Tòa án ủy thác thi hành án hình sự

Mẫu số 14/TH

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát ủy thác thi hành án hình sự

Mẫu số 15/TH

Thông báo việc hoãn chấp hành án phạt tù

Mẫu số 16/TH

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát hoãn chấp hành án phạt tù

Mẫu số 17/TH

Thông báo việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Mẫu số 18/TH

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Mẫu số 19/TH

Thông báo việc người được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chết

Mẫu số 20/TH

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát đình chỉ thi hành án phạt tù

Mẫu số 21/TH

Thông báo việc phạm nhân chết

Mẫu số 22/TH

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát đình chỉ chấp hành án phạt tù

Mẫu số 23/TH

Thông báo việc phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu số 24/TH

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu số 25/TH

Thông báo việc thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mẫu số 26/TH

Thông báo việc tiếp nhận kiểm sát thi hành án treo hoặc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Mẫu số 27/TH

Đề nghị về việc hoãn chấp hành án phạt tù

Mẫu số 28/TH

Đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Mẫu số 29/TH

Đề nghị về việc miễn chấp hành án

Mẫu số 30/TH

Yêu cầu về việc lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu số 31/TH

Yêu cầu về việc lập hồ sơ giảm thời hạn chấp hành án hình sự

Mẫu số 32/TH

Yêu cầu về việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu số 33/TH

Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp

Mẫu số 34/TH

Quyết định thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp

Mẫu số 35/TH

Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án hoặc rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Mẫu số 36/TH

Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị xét tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc miễn chấp hành án

Mẫu số 37/TH

Quan điểm của Viện kiểm sát về việc đề nghị hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu số 38/TG

Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 39/TH

Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự

Mẫu số 40/TH

Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ hoặc Trại tạm giam

Mẫu số 41/TH

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ hoặc Trại tạm giam

Mẫu số 42/TH

Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ hoặc Trại tạm giam

Mẫu số 43/TH

Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

Mẫu số 44/TH

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

Mẫu số 45/TH

Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

Mẫu số 46/TH

Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu số 47/TH

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu số 48/TH

Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam

Mẫu số 49/TH

Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Mẫu số 50/TH

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Mẫu số 51/TH

Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân

Mẫu số 52/TH

Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

Mẫu số 53/TH

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

Mẫu số 54/TH

Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị

Mẫu số 55/TG

Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 56/TH

Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Mẫu số 57/TH

Kiến nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu số 58/TH

Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu số 59/TH

Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 60/TH

Kháng nghị quyết định vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự

Mẫu số 61/TH

Kháng nghị quyết định về thi hành án hình sự

Mẫu số 62/TH

Quyết định kháng nghị phúc thẩm

Mẫu số 63/TH

Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm

Mẫu số 64/TH

Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm

Mẫu số 65/TG

Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 66/TH

Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự

Mẫu số 67/TG

Quyết định khởi tố vụ án hình sự trong tạm giữ, tạm giam

Mẫu số 68/TH

Quyết định khởi tố vụ án hình sự trong thi hành án hình sự

Mẫu số 69/TH

Công văn về việc xóa án tích đối với người bị kết án

Mẫu số 70/TH

Công văn về việc cho người bị kết án được hưởng thời hiệu thi hành bản án

Mẫu số 71/TH

Phiếu kiểm sát quyết định về thi hành án hình sự

Mẫu số 72/TH

Biên bản thông qua dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát, dự thảo kiến nghị, dự thảo kháng nghị (nếu có)

Mẫu số 73/TH

Biên bản kiểm sát

Mẫu số 74/TH

Báo cáo kết quả việc xét giảm thời hạn chấp hành án, rút ngắn thời gian thử thách của án treo và tha tù trước thời hạn có điều kiện

Mẫu số 75/HC

Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu số 76/HC

Quyết định thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên họp xét giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu số 77/HC

Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu số 78/HC

Quyết định rút Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu số 79/HC

Quyết định thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm Quyết định giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại

Mẫu số 80/HC

Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn hoặc tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp hành chính còn lại

 

Xem chi tiết Quyết định 39/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/01/2018.

4,797

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan