Lưu ý 06 văn bản nổi bật về tố tụng hình sự mới được ban hành

TANDTC vừa ban hành Công văn 44/TANDTC-PC về việc quán triệt thi hành một số văn bản pháp luật mới được ban hành. Theo đó, danh sách toàn bộ những văn bản pháp luật về tố tụng hình sự đã được TANDTC ban hành trong thời gian gần đây bao gồm:

 

1. Nghị định 19/2018/NĐ-CP về tính tổng khối lượng hoặc thể chất ma túy tại một số Điều của BLHS 2015, có hiệu lực từ ngày 02/02/2018.

2. Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, có hiệu lực từ 06/02/2018.

3. Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và VKS có thẩm quyền kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; có hiệu lực ngày 12/3/2018.

4. Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm của pháp nhân phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu về việc buộc tội, gỡ tội hoặc bào chữa; có hiệu lực ngày 18/3/2018.

5. Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình trong điều tra, xét xử; có hiệu lực ngày 18/3/2018.

6. Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật TTHS 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; có hiệu lực ngày 28/3/2018.

114,619

Gởi câu hỏi