Người dưới 18 tuổi phạm tội thì mức hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù?

Pháp luật rất nhân đạo khi xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội. Vậy, trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội thì khung hình phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù?

Người dưới 18 tuổi phạm tội

Người dưới 18 tuổi phạm tội thì mức hình phạt cao nhất không quá 18 năm tù? (Ảnh minh họa)

04 hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Căn cứ theo quy định tại Điều 39, Điều 40 Bộ luật Hình sự 2015, không áp dụng hình phạt tù chung thân và hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Đồng thời, tại Điều 98 Bộ luật Hình sự 2015, người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm:

1.    Cảnh cáo.

2.    Phạt tiền.

3.    Cải tạo không giam giữ.

4.    Tù có thời hạn.

Như vậy, theo quy định trên, trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội thì chỉ áp dụng 04 hình phạt là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và phạt tù có thời hạn. Ngoài ra không được áp dụng mức hình phạt tù chung thân và tử hình đối với người dưới 18 tuổi.

Có thể thấy, việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. Pháp luật luôn đảm bảo lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và luôn nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Khung hình phạt cao nhất đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là không quá 18 năm tù

Theo Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt tù có thời hạn áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như sau:

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội,

  • Nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù;

  • Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội:

  • Nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù;

  • Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 103 Bộ luật Hình sự 2015 quy định đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau:

  • Nếu mức hình phạt khi người đó chưa đủ 18 tuổi nặng hơn hoặc bằng mức hình phạt hình phạt chung không được vượt quá không quá 18 năm tù;

  • Nếu mức hình phạt khi người đó đã đủ 18 tuổi nặng hơn thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội.

Như vây, căn cứ theo quy định trên thì khung hình phạt cao nhất đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là không quá 18 năm tù. Đồng thờì, trong trường hợp nếu một người có hành vi phạm tội trước trước khi đủ 18 tuổi và sau khi đủ 18 tuổi và khung hình phạt khi người đó đã đủ 18 tuổi là tử hình thì sẽ áp dụng khung hình phạt là tử hình.

Ty Na

423

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan