Thêm một lỗi tại khoản 4 Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015

Qua nghiên cứu các quy định của Luật cho thấy, Điều 298 quy định về “Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” chưa chính xác, cụ thể như sau:

Khoản 1 Điều 298 BLHS năm 2015 quy định cấu thành cơ bản của tội phạm như sau: “1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 hoặc Điều 281 của Bộ luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm…”.

Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 298 BLHS năm 2015 quy định cấu thành giảm nhẹ của tội phạm như sau: “4. Người vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 225 hoặc Điều 281 của Bộ luật này, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

Như vậy, ở nội dung khoản 4 Điều 298 nói trên đã có sự không thống nhất trong quy định về cấu thành cơ bản của tội phạm với cấu thành giảm nhẹ của Điều luật, thể hiện ở chỗ: Điều 224 BLHS năm 2015 quy định về “Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, trong khi đó Điều 225 BLHS năm 2015 quy định về “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, không liên quan gì đến khách thể và mặt khách quan của “Tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Vì vậy, việc hiểu và áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 298 BLHS năm 2015 khi BLHS có hiệu lực thi hành từ 01/7/2016 chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sai sót khi soạn thảo văn bản luật từ Quốc hội, dẫn đến các ấn phẩm về BLHS năm 2015 đều bị mắc lỗi này, như cuốn BLHS do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành; cuốn BLHS năm 2015 dưới góc nhìn so sánh với BLHS năm 1999 do Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành…

Vì vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sớm sửa đổi khoản 4 Điều 298 BLHS năm 2015 để việc hiểu và áp dụng Điều luật trên thực tiễn được thuận lợi, cụ thể như sau: “4. Người vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 224 hoặc Điều 281 của Bộ luật này, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”./.

Nguyễn Trọng Việt

VKSQS khu vực 23, Quân khu 2

Nguồn: kiemsat.vn

2,008

Gởi câu hỏi