Tổng hợp văn bản hướng dẫn tha tù trước thời hạn có điều kiện

Các văn bản hướng dẫn về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được Viện kiểm sát tối cao đề cập tại Hướng dẫn 26/HD-VKSTC về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 

 

Theo đó, danh sách các văn bản hướng dẫn việc tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm có:

1. Điều 66 và Điều 106 Bộ luật Hình sự 2015;

2. Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

3. Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện;

3. Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện;

4. Thông tư 12/2018/TT-BCA quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân và biểu mẫu, sổ sách dùng trong công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện;

5. Hướng dẫn 26/HD-VKSTC về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện.

2,885

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan