Infographic pháp luật
  • Hoàn tất hỗ trợ kinh phí công ích thủy lợi đến cuối tháng 06
  • Hoàn tất hỗ trợ kinh phí công ích thủy lợi đến cuối tháng 06
  • 17:09, 11/05/2018
  • Nghị định 62/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Trong đó đề cập đến nhiều nội dung liên quan đến đối tượng, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
Quy định mới nhất liên quan đến kinh doanh dược 2018
11:10, 17/05/2018