Kế toán
  • Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong cơ quan nhà nước
  • Thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng trong cơ quan nhà nước
  • 10:58, 13/04/2018
  • Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm cho kế toán trưởng, thay thế <a href="https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-163-2013-btc-bnv-tieu-chuan-dieu-kien-thu-tuc-bo-nhiem-phu-cap-trach-nhiem-ke-toan-truong-34559.html" class="green-text" target="_blank" >Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV</a>.
  • 38 trạng thái lỗi thường gặp khi khai thuế của NNT
  • 38 trạng thái lỗi thường gặp khi khai thuế của NNT
  • 10:21, 02/10/2017
  • Đính kèm nội dung <a href="https://thukyluat.vn/news/bao-cao-tom-luoc-van-ban-moi/nang-cap-ung-dung-ihtkk-3-5-0-itaxviewer-1-4-0-28517.html" class="green-text" target="_blank" >Thông báo Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, iTaxViewer 1.4.0</a>, Tổng cục thuế đã liệt kê ra 38 lỗi thường gặp khi khai thuế của NNT như sau:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018