• Sau ngày 31/12/2021, thẻ từ ATM sẽ không sử dụng được
  • Sau ngày 31/12/2021, thẻ từ ATM sẽ không sử dụng được
  • 08:09, 25/11/2021
  • Đến ngày 31/12/2021, toàn bộ thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Do đó, sau ngày này, thẻ ATM công nghệ từ sẽ bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc; thay vào đó là thẻ ATM gắn chíp.
  • Tiêu chuẩn xác định người nghiện ma túy
  • Tiêu chuẩn xác định người nghiện ma túy
  • 10:29, 17/11/2021
  • Người được xác định là nghiện ma túy khi có ít nhất 03 trong 06 tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 18/2021/TT-BYT xảy ra đồng thời trong vòng ít nhất 01 tháng hoặc nếu tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hơn 01 tháng thì cần lặp đi lặp lại đồng thời trong vòng 12 tháng.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018