Cơ chế giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng dự án PPP

Khi thực hiện dự án PPP sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp giữa CQNN, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP). Dưới đây là cơ chế giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng dự án PPP theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Cơ chế giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng dự án PPP (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 97 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) quy định tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án PPP và tranh chấp giữa doanh nghiệp dự án PPP với các tổ chức kinh tế tham gia thực hiện dự án được giải quyết thông qua một trong các phương thức sau:

 • Thương lượng;

 • Hòa giải;

 • Trọng tài;

 • Tòa án.

Trong đó, các tranh chấp phải được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam bao gồm:

 • Tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư trong nước thành lập;

 • Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước;

 • Tranh chấp giữa nhà đầu tư trong nước hoặc doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư trong nước thành lập với các tổ chức kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, tranh chấp giữa cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài hoặc với doanh nghiệp dự án PPP do nhà đầu tư nước ngoài thành lập sẽ được giải quyết tại Trọng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thanh viên có quy định khác.

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 97 Luật PPP cũng quy định tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài; tranh chấp giữa nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp dự án PPP với tổ chức, cá nhân nước ngoài được giải quyết tại một trong các cơ quan, tổ chức sau đây:

 • Trọng tài Việt Nam;

 • Tòa án Việt Nam;

 • Trọng tài nước ngoài;

 • Trọng tài quốc tế;

 • Trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập.

Lưu ý: Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài theo quy định tại hợp đồng dự án PPP và các hợp đồng liên quan là tranh chấp thương mại. Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và thi hành theo quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài.

71

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan