Danh mục các luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016

Từ ngày 1/1/2016, sẽ có 10 Luật mới có hiệu lực, Thư Ký Luật xin giới thiệu danh sách các luật này và bài viết giới thiệu về các nội dung mới quan trọng

 

Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quy định các chính sách mới về Bảo hiểm xã hội như chế độ thai sản (bổ dung chế độ thai sản dành cho NLĐ nam, người mang thai hộ), chế độ hưu trí (cách tính chế độ hưu trí mới), mức đóng BHXH …

Xem nội dung chi tiết các quy định mới về BHXH tại đây

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014

Quy định các chính sách mới về thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó nổi bật là giá tính thuế TTĐB: sẽ tính theo giá bán hàng hóa ngoài thị trường (trước đây tính theo giá nhập khẩu của hàng hóa). Bên cạnh đó, Luật sửa đổi cũng tăng thuế suất thuế TTĐB của một số mặt hàng. Xem chi tiết các quy định mới tại đây.

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Điểm mới nổi bật của Luật NVQS 2015 là việc nâng độ tuổi tham gia NVQS từ 25 tuổi lên 27 tuổi (áp dụng với những đối tượng đã được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để đi học). Xem chi tiết các điểm mới tại đây.

Luật Căn cước công dân 2014

Căn cước công dân được hiểu là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân (Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác).

Theo đó, mỗi công dân từ đủ 14 tuổi sẽ được cấp thẻ căn cước để sử dụng thay thế cho CMND như hiện nay.

Các điểm mới của Luật Căn cước công dân 2014 được giới thiệu tại đây.

Luật Tổ chức Quốc hội 2014

Một trong những nội dung mới của Luật này là quy định về việc tổ chức Trưng cầu ý dân. Theo đó, Quốc hội sẽ quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội.

Kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề được đưa ra trưng cầu ý dân. Xem những nội dung mới của Luật Tổ chức quốc hội 2014 tại đây.

Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 2015

Mặt trận tổ quốc Việt Nam với tư cách là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân sẽ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các sửa đổi, bổ sung mới của luật này tập trung vào một số nhiệm vụ, quyền hạn mới cũng như tổ chức của Mặt trận, mối quan hệ giữa Mặt trận với Nhà nước, phương thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với tổ chức tiếp xúc cử tri của các cơ quan quyền lực. Xem thêm các điểm nổi bật của Luật Mặt trận tổ quốc 2015 tại đây.

Luật tổ chức Chính phủ 2015

Luật Tổ chức Chính phủ 2015 được Quốc hội thông qua với 7 chương và 50 điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. So với Luật hiện hành, Luật mới đã được sửa đổi, bổ sung tương đối cơ bản, toàn diện, vd như:

- Đề cao và cụ thể hóa chức năng hành pháp của Chính phủ trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền; hoàn thiện cơ sở pháp lý thúc đẩy tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động của Chính phủ

- Xác định rõ vị trí và tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với hệ thống hành chính Nhà nước

- Phân định rõ mối quan hệ giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với bộ, cơ quan ngang bộ; đổi mới chức năng của bộ, cơ quan ngang bộ

Xem những thay đổi của Luật Tổ chức chính phủ 2015 tại đây.

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành và thay thế Luật tổ chức HĐND và UBND từ 1/1/2016. Luật này có nhiều điểm mới như:

- Bổ sung thêm đơn vị hành chính thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Chấm dứt việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

- Tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 95 đại biểu lên 105 đại biểu để phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm, tính chất của các đô thị lớn này.

Xem chi tiết những điểm đáng chú ý của Luật tổ chức chính quyền địa phương tại đây

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động Kiểm toán nhà nước.

Luật có một số điểm mới cơ bản như: cụ thể hóa về phạm vi, đối tượng kiểm toán, xác định rõ về giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán; vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước, kiểm toán viên, Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán…

Xem những nội dung mới đáng chú ý của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 tại đây.

Luật Hộ tịch 2014

Luật hộ tịch đã luật hóa các quy định hiện hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời quy định một số nội dung mới theo hướng đơn giản hóa TTHC, minh bạch, hiện đại gắn kết với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, nhằm bảo đảm lợi ích của người dân và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. Một số điểm mới của Luật hộ tịch 2014 như:

- Quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân.

- Quy định rõ việc miễn lệ phí Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

- Quy định rõ tiêu chuẩn, trình độ của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

Xem một số quy định đáng chú ý của Luật Hộ tịch 2014 tại đây

 

Nguồn: ThuKyLuat.vn

7,100

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan