Danh mục các mẫu chứng từ, sổ kế toán của hộ, cá nhân kinh doanh

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang trong thời gian lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, Thông tư này quy định chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán.

Theo Thông tư này, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây và chứng từ khác theo quy định của pháp luật thuế:

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

I

Các chứng từ quy định tại Thông tư này

 

1

Phiếu thu

Mẫu số 01-TT

2

Phiếu chi

Mẫu số 02-TT

3

Phiếu nhập kho

Mẫu số 03-VT

4

Phiếu xuất kho

Mẫu số 04-VT

5

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

Mẫu số 05-LĐTL

II

Các chứng từ quy định theo pháp luật thuế

 

1

Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng

 

2

Giấy nộp thuế vào NSNN

 

3

Giấy báo Nợ của ngân hàng

 

 

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 "Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán" ban hành kèm theo Thông tư này.

 Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán

Đồng thời, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ tính trên doanh thu áp dụng sổ kế toán theo danh mục sau đây:

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

1

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1- HKD

2

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số S2-HKD

3

Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

Mẫu số S3-HKD

4

Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

Mẫu số S4-HKD

 

Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu sổ kế toán và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.

 Biểu mẫu sổ kế toán và phương pháp ghi sổ kế toán

Xem thêm các nội dung của Dự thảo  Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh TẠI ĐÂY.

Nguyễn Trinh 

486

Gởi câu hỏi