Dịch Covid-19: Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư được tiếp tục hoạt động

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 của Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Công văn 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thực hiện một số công việc sau đây:

- Các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, các Trung tâm Đăng ký giao dịch bảo đảm (quy định tại mục 2 Công văn 2601/VPCP-KGVX) được tiếp tục hoạt động.

- Các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công quy định tại mục 4 Công văn 2601/VPCP-KGVX (cấp phiếu lý lịch tư pháp, chứng thực, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch) chịu trách nhiệm tổ chức công việc phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc.

- Người đúng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, trong đó lưu ý các biện pháp sau:

+ Những dịch vụ hoặc nội dung công việc nào có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng Internet...) thì sử dụng các phương thức giao dịch đó;

+ Trường hợp cấp bách và bắt buộc phải giao dịch trực tiếp thì phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp. Người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ phương tiện phòng chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời thông tin về Bộ Tư pháp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để Bộ Tư pháp tổng hợp, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Nguyễn Trinh 

2,068

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan