Hướng dẫn trích khấu hao đối với TSCĐ là nhà hỗn hợp

Đây là một trong những nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

 

 

Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê theo quy định của pháp luật thì:

 • Doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê;
 • Không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao đối với phần diện tích, tài sản để bán, để cho thuê;
 • Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

TSCĐ hữu hình được phân thành 07 loại

Theo Thông tư 45 thì TSCĐ chỉ được phân thành 06 loại, Thông tư 147 đã phân TSCĐ hữu hình thành 07 loại. Cụ thể như sau:

 • Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc;
 • Loại 2: Máy móc, thiết bị;
 • Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;
 • Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý;
 • Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm;
 • Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng;
 • Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê vào sáu loại trên.

Không trích khấu hao đối với TSCĐ hữu hình loại 6

TSCĐ hữu hình loại 6 được quy định như sau:

 • Khi nhượng bán, thanh lý:
  • Phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
  • Được hạch toán giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Phần giá trị thu được do nhượng bán sau khi trừ chi phí nhượng bán, thanh lý, doanh nghiệp nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước hoặc bổ sung vốn điều lệ sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính và cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
 • Không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định thời gian trích khấu hao TSCĐ đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) và dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh (B.C.C) là thời gian khai thác hoàn vốn đầu tư của chủ đầu tư tại dự án. Việc trích khấu hao TSCĐ hình thành từ dự án theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu hàng năm phù hợp với thời gian khai thác thu phí hoàn vốn của dự án (tương tự như phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm). Việc xác định giá trị TSCĐ hình thành từ dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.

1,297

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan