MỚI: Thi hoa hậu, người mẫu quốc tế không cần có trước danh hiệu trong nước

Đây là một trong những quy định bị bãi bỏ trong điều kiện cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu được quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

MỚI: Thi hoa hậu, người mẫu quốc tế không cần có trước danh hiệu trong nước, Nghị định 144/2020/NĐ-CP

MỚI: Thi hoa hậu, người mẫu quốc tế không cần có trước danh hiệu trong nước (Hình minh họa)

Theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế phải có các điều kiện sau:

- Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước;

- Được một tổ chức trong nước có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi.

Tuy nhiên, Nghị định 144/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 14/12/2020 đã bãi bỏ điều kiện trên và thay vào đó bằng một số điều kiện khác. Vậy kể từ ngày 01/02/2021 là ngày có hiệu lực của Nghị định 144/2020/NĐ-CP, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải có các điều kiện sau:

- Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi.

- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

- Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bãi bỏ quy định cấp Giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế mà thay vào đó là cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

Về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài gồm:

+ Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1;

+ Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.

Trình tự, thủ tục cấp văn bản xác nhận như sau:

+ Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận (theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không xác nhận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

+ Trường hợp thay đổi nội dung đã được xác nhận, cá nhân có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã xác nhận. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới cá nhân đề nghị.

Lưu ý: Cá nhân chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo thủ tục trên sẽ không được sử dụng danh hiệu đạt được tại cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.

Nghị định 144/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/02/2021.

Lê Hải

212

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan