Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn từ năm 2021

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên mức lương cơ sở sẽ không tăng mà vẫn giữ nguyên 1,490,000 đồng/tháng. Theo đó, từ năm 2021, các mức phụ cấp được tính theo lương cơ sở cũng sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn.

người hoạt động không chuyên trách ở xã

Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn như sau:

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. NSNN thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn như sau:

  • Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

  • Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

  • Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân là Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố được NSNN thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng. Đặc biệt, riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Chính trị và Quốc hội đã thống nhất chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 01/07/2020 cho đến khi có thông báo mới tại Kết luận 77-KL/TW ngày 05/6/2020 và Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020. Đồng thời, mới đây nhất, trong Nghị quyết mới được thông qua, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó, chính thức chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2021. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, mức lương cơ sở 2021 của cán bộ, công chức, viên chức vẫn giữ nguyên 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay. Do đó, mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn từ năm 2021 được tính theo bảng sau:

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

Loại xã

Hệ số theo mức lương cơ sở

Mức khoán quỹ phụ cấp năm 2021

Loại 1

16,0

23,840,000

Loại 2

13,7

20,413,000

Loại 3

11,4

16,986,000

 

Lưu ý: Căn cứ vào quỹ phụ cấp nêu trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau:

- Chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn:

  • Loại 1 tối đa 14 người;

  • Loại 2 tối đa 12 người;

  • Loại 3 tối đa 10 người

- Mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân:

Loại

Hệ số theo mức lương cơ sở

Mức khoán quỹ phụ cấp năm 2021

Thôn, tổ dân thông thường

3,0

4,470,000

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo

5,0

7.450,000

 

Lưu ý: Căn cứ vào quỹ phụ cấp trên và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương,UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Ty Na

1,242

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan