Quy định mới về cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Cho vay tiêu dùng là một hoạt động tài chính khá phổ biến. Để quản lý vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

 

Từ 15/03/2017 các quy định liên quan đến hoạt động vay tiêu dùng của công ty tài chính được thực hiện theo Thông tư 43/2016/TT-NHNN.

Về phương thức cho vay

Công ty tài chính sẽ thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay, gồm:

 • Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, công ty tài chính và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.
 • Cho vay theo hạn mức: Công ty tài chính xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, công ty tài chính thực hiện cho vay từng lần. Mỗi năm ít nhất một lần, công ty tài chính xem xét, xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

Mức vay tối đa là 100 triệu đồng, không dùng để mua ô tô

Theo quy định tại Thông tư 43, công ty tài chính cho khách hàng là cá nhân vay bằng đồng Việt Nam với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Khoản vay này được áp dụng cho nhu cầu mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ sau:

 • Mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình;
 • Chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục, thể thao;
 • Chi phí sửa chữa nhà ở.

Đặc biệt là mức tổng dư nợ quy định trên không áp dụng cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.

 

Về lãi suất cho vay tiêu dùng

 • Lãi suất cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
 • Công ty tài chính ban hành quy định về khung lãi suất áp dụng trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng.
 • Trong thời hạn 10 ngày công ty tài chính phải gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Hợp đồng cho vay tiêu dùng phải ghi mục đích sử dụng vốn vay

Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định trong hợp đồng cho vay tiêu dùng của công ty tài chính với khách hàng tối thiểu phải có những nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của công ty tài chính; tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của khách hàng;
 • Số tiền cho vay; hạn mức cho vay đối với trường hợp cho vay theo hạn mức;
 • Mục đích sử dụng vốn vay;
 • Phương thức cho vay;
 • Thời hạn cho vay; thời hạn duy trì hạn mức đối với trường hợp cho vay theo hạn mức;
 • Xử lý nợ vay; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách nhiệm của các bên;
 • Hiệu lực của hợp đồng cho vay tiêu dùng.
 • ...

Công ty tài chính phải cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng để khách hàng xem xét, quyết định trước khi ký. Công ty tài chính phải giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cụ thể hợp đồng cho vay tiêu dùng khi có yêu cầu của khách hàng.

Đối với các hợp đồng cho vay theo mẫu hoặc các điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng thì công ty tài chính phải:

 • Niêm yết công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cho vay tiêu dùng tại trụ sở, điểm giới thiệu dịch vụ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tài chính;
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho khách hàng biết trước khi ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng và có xác nhận của khách hàng về việc đã được công ty tài chính cung cấp đầy đủ thông tin.

635

Gởi câu hỏi