Sẽ bãi bỏ hàng loạt văn bản pháp luật về quốc phòng - an ninh từ 22/11/2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 121/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, theo đó sẽ bãi bỏ hoàn toàn 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

quốc phòng - an ninh

Sẽ bãi bỏ hàng loạt văn bản pháp luật về quốc phòng - an ninh từ 22/11/2020 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 121/2020/TT-BQP quy định danh mục văn bản quy phạm pháp luật sẽ bãi bỏ toàn bộ từ ngày 22/11/2020 như sau:

Stt

Tên văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ngày ban hành

1. Lĩnh vực quốc phòng

 

1

Thông tư liên tịch 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

31/7/2009

2

Thông tư 10/2010/TT-BQP

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương thực hiện Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

01/02/2010

3

Thông tư 21/2010/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

01/3/2010

4

Thông tư liên tịch 104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC-BKH&ĐT

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

30/6/2016

2. Lĩnh vực Cảnh sát biển

 

5

Thông tư 02/2011/TT-BQP

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

24/01/2011

6

Thông tư liên tịch 211/2011/TTLT-BQP-BNN&PTNN

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

30/11/2011

7

Thông tư liên tịch 17/2012/TTLT-BQP-BGTVT

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

23/02/2012

8

Thông tư liên tịch 25/2012/TTLT-BQP-BTC

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

30/3/2012

3. Lĩnh vực Dân quân tự vệ; Giáo dục Quốc phòng và An ninh

 

9

Thông tư liên tịch 135/2005/TTLT-BQP-BNV

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

14/9/2005

10

Quyết định 83/2005/QĐ-BQP

Về việc xét phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.

16/6/2005

11

Thông tư 72/2010/TT-BQP

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.

31/5/2010

12

Thông tư 96/2010/TT-BQP

Quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ.

19/7/2010

13

Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BNV-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ.

02/8/2010

4. Lĩnh vực lực lượng Dự bị động viên

 

14

Quyết định 66-QĐ/QP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 13, 16, 22, 23 của Pháp lệnh lực lượng Dự bị động viên.

21/01/1997

15

Thông tư liên tịch 1323/1998/TTLT-BQP BLĐTB&XH-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

24/4/1998

16

Thông tư 565/1999/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ về huy động lực lượng Dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ.

08/3/1999

17

Thông tư 1036/2000/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội.

24/4/2000

18

Thông tư 2221/2000/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị được huy động đi làm nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà chưa đến mức phải động viên cục bộ.

09/8/2000

19

Thông tư liên tịch 51/2002/TTLT-BQP-BKH&ĐT

Hướng dẫn lập kế hoạch huy động lực lượng Dự bị động viên.

11/4/2002

20

Thông tư liên tịch 234/2003/TTLT-BQP-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với chủ phương tiện có phương tiện được huy động trực tiếp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội và huy động phục vụ các nhiệm vụ nói trên.

17/9/2003

21

Thông tư 152/2005/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 137/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

07/10/2005

22

Thông tư 91/2008/TT-BQP

Hướng dẫn việc xác định quân nhân dự bị đủ điều kiện động viên và sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên.

20/6/2008

23

Thông tư 19/2013/TT-BQP

Quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

22/02/2013

24

Thông tư liên tịch 81/2013/TTLT-BQP-BCA-BGTVT-BNN&PTNT

Quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

29/6/2013

5. Lĩnh vực Quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật

 

25

Quyết định 12/2005/QĐ-BQP

Quy định về biển tên của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và Cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của chỉ huy.

12/01/2005

6. Chức năng, nhiệm vụ

 

26

Quyết định 210/1998/QĐ-BQP

Ban hành Quy chế nội bộ phía Việt Nam đối với Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga.

23/02/1998

27

Quyết định 04/2003/QĐ-BQP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ chỉ đạo lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân của Chủ nhiệm Phòng không toàn quân.

14/01/2003

7. Lĩnh vực Tài chính

 

28

Quyết định 3365/2001/QĐ-BQP

Về việc ban hành Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội.

17/11/2001

29

Quyết định 178/2007/QĐ-BQP

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

29/11/2007

30

Thông tư 39/2010/TT-BQP

Quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và quản lý sử dụng Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, vốn khác của Bộ Quốc phòng.

10/5/2010

31

Thông tư 123/2012/TT-BQP

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

14/11/2012

32

Thông tư 223/2017/TT-BQP

Quy định quyết toán dự toán hoàn thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng.

12/9/2017

33

Thông tư 65/2018/TT-BQP

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng.

16/5/2018

8. Lĩnh vực Cán bộ - Chính sách

 

34

Thông tư 35/2000/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng chuyển diện bố trí cán bộ.

06/01/2000

35

Thông tư liên tịch 170/2002/TTLT-BQP-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị.

28/11/2002

36

Thông tư liên tịch 171/2002/TTLT-BQP-BYT

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra sức khỏe sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị.

28/11/2002

37

Thông tư 14/2003/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

22/02/2003

38

Thông tư 177/2011/TT-BQP

Quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở trong Quân đội.

19/9/2011

39

Thông tư 225/2013/TT-BQP

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan thuộc ELINCO và Công ty MISOFT/Viện KH&CNQS.

26/12/2013

40

Thông tư 238/2013/TT-BQP

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty xây dựng và khai khoáng Việt Bắc/Quân khu 1.

26/12/2013

41

Thông tư 237/2013/TT-BQP

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty Duyên Hải, Công ty Cổ phần 3/2, 369, 389/Quân khu 3.

26/12/2013

9. Lĩnh vực khen thưởng

 

42

Thông tư 42/2003/TT-BQP

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

02/5/2003

10. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

 

43

Chỉ thị 253/1990/CT-QP

Về xây dựng kho cất giữ đạn dược làm mẫu của Cục Quân khí và Quân khu 3.

30/10/1990

44

Chỉ thị 59/2005/CT-BQP

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hằng năm.

14/01/2005

45

Chỉ thị 28/2007/CT-BQP

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xe - máy quân sự.

14/02/2007

46

Quyết định 181/2008/QĐ-BQP

Ban hành quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội.

25/12/2008

11. Lĩnh vực công tác hậu cần - quân y

 

47

Thông tư 27/2009/TT-BQP

Quy định về chế độ quản lý, điều trị góp phần chăm sóc sức khỏe đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tại ngũ bị suy thận mạn tính phải lọc máu chu kỳ trong Quân đội.

16/6/2009

12. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 

48

Quyết định 283/2003/QĐ-BQP

Quy định công nhận chuẩn chính đo lường của Bộ Quốc phòng.

25/11/2003

49

Thông tư 79/2009/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1420:2008, Máy thu vô tuyến điện sóng cực ngắn PRC 1187.

21/9/2009

50

Thông tư 119/2010/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1166: 2010 máy thu ICOM IC-PCR1000 phân cấp chất lượng.

24/9/2010

51

Thông tư 120/2010/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1090:2010 máy thu ICOM IC-R9000 phân cấp chất lượng.

24/9/2010

52

Thông tư 125/2010/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1165:2010 máy thu ICOM IC-R71- phân cấp chất lượng.

24/9/2010

53

Thông tư 127/2011/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 583:2011, Máy thu sóng ngắn 102E sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

15/7/2011

54

Thông tư 128/2011/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 665:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-105M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

15/7/2011

55

Thông tư 129/2011/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 664:2011, Máy thu phát sóng ngắn P-50 (P-50D) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

15/7/2011

56

Thông tư 167/2011/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 902:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-158.

01/9/2011

57

Thông tư 28/2013/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 582:2013, Máy thu phát sóng ngắn P250-M2 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

09/4/2013

58

Thông tư 77/2014/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 827:2014. Máy thu dải rộng ICOM IC-R9000 sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

02/7/2014

59

Thông tư 136/2014/TT-BQP

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 919:2014, Máy thu sóng ngắn P1521 sau sửa chữa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

06/10/2014

13. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường

 

60

Thông tư 02/2010/TT-BQP

Sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng tới năm 2010, định hướng đến năm 2020.

11/01/2010

61

Thông tư 23/2010/TT-BQP

Quy định về xây dựng, xét duyệt, quản lý, triển khai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng.

05/3/2010

62

Thông tư 24/2010/TT-BQP

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng.

05/3/2010

14. Hành chính - Văn thư - Bảo mật

 

63

Quyết định 48/2003/QĐ-BQP

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc phạm vi Quốc phòng.

08/5/2003

64

Quyết định 46/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật quốc phòng thuộc Tổng cục Kỹ thuật.

13/4/2004

65

Quyết định 75/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Tổng cục II.

01/6/2004

66

Quyết định 81/2004/QĐ-BQP

Về Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

14/6/2004

67

Quyết định 98/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật độ "Tuyệt mật", "Tối mật","Mật" thuộc Tổng cục Hậu cần.

14/7/2004

68

Quyết định 103/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Cục Tài chính.

28/7/2004

69

Quyết định 105/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Cục Kế hoạch và Đầu tư.

02/8/2004

70

Quyết định 106/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Cục Kinh tế.

02/8/2004

71

Quyết định 119/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

07/9/2004

72

Quyết định 143/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Cục Khoa học công nghệ và Môi trường.

22/10/2004

73

Quyết định 45/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Cục Đối ngoại.

02/11/2004

74

Quyết định 149/2004/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Tổng cục Chính trị.

10/11/2004

75

Quyết định 17/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Cục Điều tra hình sự.

26/01/2005

76

Quyết định 57/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Công binh.

18/5/2005

77

Quyết định 59/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Pháo binh.

18/5/2005

78

Quyết định 60/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Đặc công.

18/5/2005

79

Quyết định 61/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Hóa học.

18/5/2005

80

Quyết định 62/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Tăng Thiết giáp.

18/5/2005

81

Quyết định 63/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh chủng Thông tin.

18/5/2005

82

Quyết định 80/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc các Quân đoàn.

15/6/2005

83

Quyết định 81/2005/QĐ-BQP

Ban hành danh mục bí mật thuộc các Quân khu.

15/6/2005

84

Quyết định 101/2005/QĐ-BQP

Hợp nhất, giải thể và chuyển giao nhiệm vụ một số Hội đồng và Ban chỉ đạo thuộc Bộ Quốc phòng.

18/7/2005

85

Quyết định 142/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

28/9/2005

86

Quyết định 143/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Bộ đội Biên phòng.

28/9/2005

87

Quyết định 160/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh đoàn 12.

13/10/2005

88

Quyết định 161/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Binh đoàn 16.

13/10/2005

89

Quyết định 162/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

13/10/2005

90

Quyết định 163/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Thanh tra Bộ Quốc phòng.

13/10/2005

91

Quyết định 164/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

13/10/2005

92

Quyết định 165/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Tòa án quân sự Trung ương.

13/10/2005

93

Quyết định 166/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật của Cục Thi hành án.

13/10/2005

94

Quyết định 167/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

13/10/2005

95

Quyết định 168/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật của Bệnh viện Quân y 175.

13/10/2005

96

Quyết định 169/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật của Viện Y học cổ truyền quân đội.

13/10/2005

97

Quyết định 192/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Quốc phòng.

08/12/2005

98

Quyết định 196/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Lục quân.

09/12/2005

99

Quyết định 198/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Học viện Quân y.

09/12/2005

100

Quyết định 200/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1.

09/12/2005

101

Quyết định 201/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2.

09/12/2005

102

Quyết định 206/2005/QĐ-BQP

Ban hành Quy định ban hành và quản lý văn bản hành chính.

20/12/2005

103

Quyết định 215/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện Chiến lược quân sự.

31/12/2005

104

Quyết định 216/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

31/12/2005

105

Quyết định 218/2005/QĐ-BQP

Ban hành Danh mục bí mật thuộc Trung tâm Thông tin khoa học - công nghệ - môi trường.

31/12/2005

106

Quyết định 24/2006/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

20/01/2006

107

Quyết định 52/2006/CT-BQP

Giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong các cơ quan, đơn vị Quân đội.

20/6/2006

108

Quyết định 165/2006/QĐ-BQP

Danh mục bí mật ngành Bảo vệ an ninh Quân đội.

28/9/2006

109

Quyết định 160/2007/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Bay dịch vụ Việt Nam.

31/10/2007

110

Quyết định 163/2007/QĐ-BQP

Danh mục bí mật thuộc Viện Thiết kế - Bộ Quốc phòng.

31/10/2007

111

Chỉ thị 187/2007/CT-BQP

Thực hiện Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam.

13/12/2007

112

Quyết định 190/2007/QĐ-BQP

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự.

14/12/2007

113

Quyết định 127/2008/QĐ-BQP

Quản lý lưu trữ.

09/9/2008

114

Thông tư 28/2010/TT-BQP

Quy định về Danh mục bí mật thuộc Cục Bản đồ.

24/3/2010

115

Thông tư 29/2010/TT-BQP

Quy định về giảm, giải mật một số thông tin thuộc Cục Bản đồ.

24/3/2010

116

Thông tư 178/2011/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự.

26/9/2011

117

Thông tư 104/2012/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Cục Cảnh sát biển.

26/10/2012

118

Thông tư 23/2014/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Quân chủng Hải quân.

06/5/2014

119

Thông tư 99/2014/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Tổng Công ty Đông Bắc.

23/7/2014

120

Thông tư 162/2014/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân.

11/11/2014

121

Thông tư 166/2014/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng.

28/11/2014

122

Thông tư 167/2014/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Trường Sĩ quan Chính trị.

28/11/2014

123

Thông tư 48/2015/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Chính trị (Mật).

19/6/2015

124

Thông tư 29/2015/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Mật).

19/6/2015

125

Thông tư 131/2017/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Hậu cần.

12/5/2017

126

Thông tư 170/2017/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật nhà nước thuộc Binh đoàn 15.

17/7/2017

127

Thông tư 173/2017/TT-BQP

Quy định Danh mục bí mật thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự.

17/7/2017

Lê Vy

148

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan