Số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách do UBTVQH quyết định, phê chuẩn

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020, và chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021.

Số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách do UBTVQH quyết định, phê chuẩn, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách do UBTVQH quyết định, phê chuẩn (Hình minh họa)

Theo Khoản 1 Điều 43 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định: “Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

Trong đó:

  • Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn do Đoàn đại biểu Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội của Đoàn và được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

  • Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức và điều hành các hoạt động của Đoàn.

  • Phó Trưởng đoàn giúp Trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn. Khi Trưởng đoàn vắng mặt thì Phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn.

Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 chính thức có hiệu lực sẽ quy định số lượng và danh sách đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, phê chuẩn.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo phân cấp chịu trách nhiệm quản lý công tác cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương mình theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định lại cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội, tổ chức và bảo đảm kinh phí hoạt động cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chi tiết xem tại Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021

Lê Hải

142

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan