TP.HCM: 10 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với cơ sở lưu trú du lịch

Vừa qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 1367/QĐ-BCĐ 2020 về bộ tiêu chí an toàn phòng chống COVID-19 du lịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Quyết định 1367/QĐ-BCĐ quy định cơ sở lưu trú nào có tiêu chí an toàn dưới 50% sẽ không được hoạt động. Chi tiết từng tiêu chí thành phần tại bảng dưới đây:

Tiêu chí thành phẩn

Mức điểm tương ứng

Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú

- 10 điểm: Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch;

- 5 điểm: Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước và trong khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc với khách lưu trú ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch

- 0 điểm: Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch

Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức

- 10 điểm: Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức;

- 0 điểm: Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức.

Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế

- 10 điểm: Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế.

- 0 điểm: Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và không có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế.

Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Người lao động, nhân viên và khách lưu trú có đeo khẩu trang

- 10 điểm: 100% người lao động, nhân viên và khách lưu trú đều đeo khẩu trang theo quy định.

- 0 điểm: Người lao động, nhân viên và khách lưu trú không đeo khẩu trang theo quy định.

Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Số người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ trong cơ sở lưu trú được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay sử dụng dịch vụ

- 10 điểm: 100% người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ.

- 0 điểm: Người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ.

Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền

- 10 điểm: Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.

- 0 điểm: Đơn vị không thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc

- 10 điểm: Từ 2m trở lên.

- 0 điểm: Dưới 2m.

Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Phòng ở cho khách lưu trú

- 10 điểm: Bố trí 01 người/phòng; mở cửa sổ phòng lưu trú (nếu có) hoặc dùng điều hòa nhiệt độ từ 27 độ trở lên

- 5 điểm: Bố trí 02 người/phòng (nếu là người thân)

- 0 điểm: Bố trí từ 02 người trở lên/phòng và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên

Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tổ chức ăn uống cho khách lưu trú

- 10 điểm: Không tổ chức buffet; tổ chức phục vụ ăn uống tại phòng hoặc bố trí khu vực ăn uống đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2 m trở lên

- 0 điểm: Có tổ chức buffet; hoặc bố trí khu vực ăn uống không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2 m trở lên)

Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng

- 10 điểm: Có bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng

- 5 điểm: Có bố trí từ 01 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (2 bộ trở lên) cho nhân viên để sử dụng

- 0 điểm: Không bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; không trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng

 

Công thức đánh giá Tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TCAT): TCAT = (TP1 + TP2 + ... + TP10)/100.

Trường hợp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)

Lê Hải

222

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan