Từ 01/01/2021, nâng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021.

Từ 01/01/2021, tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Từ 01/01/2021, tăng số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (Hình minh họa)

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 quy định: Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là bốn mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội” (Theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là ba mươi lăm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.)

Về số lượng đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 23 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 như sau: “Tổng số đại biểu Quốc hội không quá năm trăm người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách.”

Bên cạnh đó, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 cũng bổ sung thêm trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cụ thể:

  • Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách có trách nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập.  

  • Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách có quyền đăng ký tham dự hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Ngoài ra, kể từ ngày  01/01/2021, đại biểu Quốc hội bắt buộc phải có các tiêu chuẩn sau:

  • Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (Luật Tổ chức Quốc hội 2014 không quy định tiêu chuẩn này)

  • Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

  • Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

  • Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

  • Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Chi tiết xem tại Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Hải

155

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan