Từ 01/02/2021, bổ sung thêm mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng đồng EUR

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 15/2020/TT-NHNN  sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư 26/2013/TT-NHNN  Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 20/11/2020.

thanh toán quốc tế, Thông tư 15/2020/TT-NHNN

Từ 01/02/2021, bổ sung thêm mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng đồng EUR (Ảnh minh họa)

Theo đó, khoản 3 Điều 1 Thông tư 15/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Phần IV “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-NHNN như sau:

Stt

Loại phí

Đơn vị thu phí

Đối tượng trả phí

Mức phí

1

Phí chuyển tiền ra nước ngoài

1.1

Thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD)

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng chuyển (trả) tiền

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển (trả) tiền

0,15% số tiền chuyển đi (Tối thiểu 2 USD/món; Tối đa 200 USD/món)

1.2

Thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)

0,15% số tiền chuyển đi (Tối thiểu 2 EUR/món; Tối đa 200 EUR/món)

2

Phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến

2.1

Thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD)

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ khách hàng nhận tiền

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước  ngoài nhận tiền chuyển đến

0,05% số tiền chuyển đến (Tối thiểu 1 USD/ món; Tối đa 100 USD/món)

2.2

Thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)

0,05% số tiền chuyển đến (Tối thiểu 1 EUR/ món; Tối đa 100 EUR/món)

Theo đó, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ là đơn vị thu phí thực hiện các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến trong trường hợp thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR). Cụ thể, mức phí trong trường hợp thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) là:

- 0,15% số tiền chuyển đi: Tối thiểu 2 EUR/món; Tối đa 200 EUR/món;

- 0,05% số tiền chuyển đến: Tối thiểu 1 EUR/ món; Tối đa 100 EUR/món.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn giữ nguyên mức phí chuyển tiền ra nước ngoài và phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển đến thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) như quy định cũ tại Thông tư 26/2013/TT-NHNN với mức:

- 0,05% số tiền chuyển đến (Tối thiểu 1 USD/ món; Tối đa 100 USD/món);

- 0,05% số tiền chuyển đến (Tối thiểu 1 EUR/ món; Tối đa 100 EUR/món).

Bên cạnh quy định bổ sung thêm mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng đồng EUR, tại Thông tư 15/2020/TT-NHNN còn bổ sung quy định về phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ. Cụ thể như sau:

- Ngân hàng Nhà nước thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được tính trên cơ sở số dư thực tế, số ngày duy trì số dư và mức phí quy đổi theo tỷ lệ %/năm. Mức phí do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

- Việc thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ được thực hiện như sau:

+ Định kỳ hàng tháng, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tính và thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định dưới đây.

+ Số phí phải thu trong tháng được tính bằng công thức sau:

  • Tổng số phí phải thu trong tháng bằng tổng số phí phải thu từng ngày trong tháng đó.

  • Số phí phải thu từng ngày được tính theo công thức sau:

Số phí phải thu từng ngày = [(Số dư thực tế  x  Mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ) : 365]

Trong đó:

(i) Số dư thực tế là số dư tiền gửi đầu ngày trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ trong tháng tính phí của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; 

(ii) Mức phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, bên cạnh những giao dịch thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) Thông tư 15/2020/TT-NHNN đã bổ sung thêm mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng đồng EUR phù hợp với nhu cầu thực hiện các giao dịch quốc tế.

Thùy Trâm

77

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan