Từ 13/12/2019, trợ giúp pháp lý miễn phí không còn là nghĩa vụ của Luật sư

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam vừa được Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ ngày 13/12/2019.

Ảnh cắt một phần Bộ Quy tắc 2019

 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam ngày 13/12/2019

Cụ thể, theo quy định trước đây tại Quy tắc 4 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2011 thì trợ giúp pháp lý miễn phí là lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Luật sư có nghĩa vụ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như các vụ việc có nhận thù lao.

Đồng thời, theo Quyết định 112/QĐ-BTV của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc ban hành quy định về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Luật sư thì Luật sư thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý tối thiểu 04 giờ làm việc/năm.

Tuy nhiên, Quy tắc 4 Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019 chỉ quy định, Luật sư luôn sẵn sàng và tích cực tham gia vào những hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội, phù hợp với nghề nghiệp luật sư. Đồng thời, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như đối với các vụ việc có nhận thù lao.

Như vậy, có thể thấy, so với Quy định trước đây tại Bộ Quy tắc 2011 thì Bộ Quy tắc 2019 đã bỏ quy định về việc trợ giúp pháp lý miễn phí là lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư cũng như việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng khác bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như các vụ việc có nhận thù lao là nghĩa vụ của Luật sư.

Theo đó, từ ngày 13/12/2019, việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được hỗ trợ pháp lý không còn là nghĩa vụ bắt buộc đối với Luật sư như quy định trước đây nữa.

Nguyễn Trinh 

1,918

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan