Từ 2021, ấn định số lượng thành viên của phiên họp toàn thể HĐDT, UBQH

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020.

Từ 2021, ấn định số lượng thành viên của phiên họp toàn thể HĐDT, UBQH, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Từ 2021, ấn định số lượng thành viên của phiên họp toàn thể HĐDT, UBQH (Hình minh họa)

Theo đó, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 quy định phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo, dự án khác trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; xem xét, quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Ủy ban.

Phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội phải có quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng, Ủy ban tham dự. (Theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Quốc hội 2014 thì không quy định số lượng thành viên tham dự)

Báo cáo, nghị quyết, kiến nghị, các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên của Hội đồng, Ủy ban biểu quyết tán thành.

- Thành viên cửa Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có trách nhiệm tham dự phiên họp của Hội đồng, Ủy ban theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Ủy ban; thảo luận và biểu quyết các vấn đề xem xét tại phiên họp; trường hợp không tham dự phiên họp thì phải có lý do chính đáng, phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng, Chủ nhiệm Ủy ban.

- Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội có quyền tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp của Hội đồng, Ủy ban.

- Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có thể mời đại biểu Quốc hội không phải là thành viên của Hội đồng, Ủy ban mình, đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan và chuyên gia tham gia hoạt động của Hội đồng, Ủy ban. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện cho người được mời tham gia hoạt động của Hội đồng, Ủy ban.

- Khi Hội đồng dân tộc họp bàn về chính sách dân tộc, Chủ tịch Hội đồng dân tộc mời đại diện của các dân tộc chưa có người đại diện trong Quốc hội là đại biểu Hội đồng nhân dân tham dự.

Chi tiết xem tại Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Hải

117

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan