Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ có nguyên tắc hoạt động kể từ 2021

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020.

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ có nguyên tắc hoạt động kể từ 2021, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ có nguyên tắc hoạt động kể từ 2021 (Hình minh họa)

Theo đó, Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 đã bổ sung thêm nguyên tắc hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:

  • Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành.
  • Tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội gửi báo cáo công tác của mình đến đại biểu Quốc hội. Tại kỳ họp cuối của mỗi khóa Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình báo cáo công tác nhiệm kỳ để Quốc hội xem xét, thảo luận.

Về  vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ủy ban thường vụ Quốc hội vẫn áp dụng theo quy định hiện hành tại Luật Tổ chức Quốc hội 2014, cụ thể như sau:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Phó Chủ tịch. Thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và không đồng thời là thành viên Chính phủ. Số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định.

- Nhiệm kỳ của Ủy ban thường vụ Quốc hội bắt đầu từ khi được Quốc hội bầu ra và kết thúc khi Quốc hội khóa mới bầu ra Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xem thêm các điểm mới tại Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Lê Hải

111

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan