04 nhóm ngành, nghề khi nghỉ việc bắt buộc phải báo trước 120 ngày

Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

04 nhóm ngành, nghề khi nghỉ việc bắt buộc phải báo trước 120 ngày, Nghị định 145/2020/NĐ-CP

04 nhóm ngành, nghề khi nghỉ việc bắt buộc phải báo trước 120 ngày (Hình minh họa)

Cụ thể, tại điểm d khoản 1 Điều 35 và điểm d khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động 2019 quy định: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn nội dung trên tại Điều 7 Nghị định 145, cụ thể như sau:

Thứ nhất là về ngành, nghề, công việc:

- Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, khai thác bay;

- Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

- Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài;

- Trường hợp khác do pháp luật quy định.

Thứ hai là về thời hạn báo trước:

Khi người lao động làm ngành, nghề, công việc nêu trên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với những người lao động này thì thời hạn báo trước như sau:

- Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên;

- Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do, chỉ cần tuân thủ thời hạn báo trước theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019. Tuy nhiên những ngành, nghề, công việc đặc thù được nêu tại bài viết này phải tuân thủ thời hạn báo trước ít nhất 120 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên và ít nhất bằng một phần tư thời hạn của HĐLĐ đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng.

Nghị định 145/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/02/2021.

Lê Hải

335

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan