Công thức tính lương, phụ cấp cán bộ, công chức từ 01/7/2018

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn chi tiết cách thức tính mức lương, phụ cấp, mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu của tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2018. Cụ thể như sau:

 

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong tổ chức cơ yếu của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Công thức tính lương:

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Công thức tính phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Công thức tính phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp từ 01/7/2018 = Mức lương từ 01/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2018 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ 01/7/2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

 

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Công thức tính mức hoạt động phí:

Mức hoạt động phí = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí

 

3. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Quỹ phụ cấp được ngân sách trung ương khoán đối với mỗi cấp được tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, các công thức trên còn áp dụng đối với một số đối tượng như công chức tập sự khi tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại Thông tư 06/2018/TT-BNV được ban hành ngày 31/5/2018.

1,252

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan