Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 55/2016

Từ ngày 01/8/2016, Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 có hiệu lực thi hành.

 

Tăng lương hưu và trợ cấp hằng tháng

Mức hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng như sau:

 • Tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

Trường hợp đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó thì giữ nguyên mức hưởng.

 • Từ ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức hưởng đối với các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% trước đó.
 • Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH khi nghỉ hưu từ 01/5/16 trở đi, lương hưu được tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng.

Nghị định 55 còn quy định việc tăng mức lương, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng khi các đối tượng trên có mức hưởng thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng. Nội dung này được hướng dẫn Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016), cụ thể:

 • Người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống:
   

  Mức lương hưu sau Điều chỉnh

  =

  Mức lương hưu trước Điều chỉnh

  +  250.000 đồng/tháng

 • Người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:
   

  Mức lương hưu sau Điều chỉnh

  =

  2.000.000 đồng/tháng

 • Người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống:
   

  Mức trợ cấp sau Điều chỉnh

  =

  Mức trợ cấp trước Điều chỉnh

  +  250.000 đồng/tháng

 • Người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:
   

  Mức trợ cấp sau Điều chỉnh

  =

  2.000.000 đồng/tháng

Thời điểm điều chỉnh mức hưởng:

 • Thời điểm tăng 8% lương hưu được tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu.
 •  Thời điểm điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu dưới 2.000.000 đồng/tháng được tính từ:
  • Tháng 01/2016 đối với người đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016;
  • Từ thời điểm bắt đầu hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Điều chỉnh mức hưởng lương hưu của giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn lương cơ sở

Mức hưởng lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995 và đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016:

 • Nếu mức lương hưu sau khi đã được Điều chỉnh thấp hơn 1.150.000 đồng thì được Điều chỉnh bằng 1.150.000 đồng/tháng áp dụng cho Khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016;
 • Nếu mức lương hưu sau khi đã được Điều chỉnh thấp hơn thấp hơn 1.210.000 đồng thì được Điều chỉnh bằng 1.210.000 đồng/tháng áp dụng cho Khoảng thời gian từ ngày 01/5/2016 trở đi;

Thời điểm điều chỉnh mức hưởng:

 • Từ ngày 01/01/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016;
 • Từ ngày 01/5/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/5/2016;
 • Từ tháng hưởng lương hưu đối với người bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

 

Ví dụ: Bà A là giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/3/2015 với mức lương hưu tại thời Điểm tháng 3/2015 là 800.000 đồng/tháng.

 • Bà A thuộc đối tượng Điều chỉnh tăng 8%:
  Mức lương hưu của bà E sau khi Điều chỉnh tăng 8% là: 800.000 đồng/tháng x 1,08 = 864.000 đồng/tháng;
 • Do mức lương hưu của bà A thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng, nên bà A thuộc đối tượng được tiếp tục Điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23:
  Mức lương hưu của bà E sau khi Điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng là: 864.000 đồng/tháng + 250.000 đồng/tháng = 1.114.000 đồng/tháng;
 • Do mức lương hưu của bà A tại thời Điểm ngày 01/01/2016 thấp hơn 1.150.000 đồng/tháng, nên bà A thuộc đối tượng được Điều chỉnh tăng lên bằng 1.150.000 đồng/tháng; tại thời Điểm ngày 01/5/2016 thấp hơn 1.210.000 đồng/tháng, nên bà A thuộc đối tượng được Điều chỉnh tăng lên bằng 1.210.000 đồng/tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 23.

Như vậy, bà A có mức hưởng lương hưu theo từng giai đoạn như sau:

 • Từ tháng 3/2015 đến hết tháng 12/2015 là 864.000 đồng/tháng;
 • Từ tháng 01/2016 đến hết tháng 4/2016 là 1.150.000 đồng/tháng;
 • Từ tháng 5/2016 đến hết tháng 12/2016 là 1.210.000 đồng/tháng.

1,348

Gởi câu hỏi