File excel danh mục 23 tỉnh vùng ĐBKK sẽ được nghỉ hưu trước tuổi

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Dự thảo Thông tư về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

File excel danh mục 23 tỉnh vùng ĐBKK sẽ được nghỉ hưu trước tuổi, Dự thảo Thông tư về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

File excel danh mục 23 tỉnh vùng ĐBKK sẽ được nghỉ hưu trước tuổi (Hình minh họa)

Cụ thể, căn cứ theo điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định người lao động thuộc trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Hiện danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được nêu tại Dự thảo Thông tư về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang đợi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ký ban hành, dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2021.

 File excel danh mục 23 tỉnh vùng ĐBKK sẽ được nghỉ hưu trước tuổi

Về tuổi nghỉ hưu tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định như sau:

- Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ;

- Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Vậy người lao động thuộc danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu trên sẽ được nghỉ hưu trước tuổi nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định tại BLLĐ 2019. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Bảng tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135.

Lê Hải

772

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan