Hệ thống văn bản về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp của giáo viên mới nhất

Hiện nay, mức lương cơ sở đối với giáo viên vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, ngoài lương cơ sở ra, giáo viên còn hưởng lương theo bậc và các phụ cấp kèm theo, để nắm được tiền lương của mình có đúng với quy định hay chưa, giáo viên có thể tham khảo các văn bản quy định chi tiết về lương, phụ cấp, trợ cấp đối với giáo viên tại bảng dưới đây:

văn bản về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp của giáo viên

Hệ thống văn bản về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp của giáo viên mới nhất (Hình minh họa)

Hệ thống văn bản về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp của giáo viên mới nhất

LUẬT

 1. Luật viên chức 2010

 2. Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

NGHỊ QUYẾT

 1. Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức

 2. Nghị quyết 86/2019/QH14 dự toán ngân sách nhà nước

NGHỊ ĐỊNH

 1. Nghị định 14/2020/NĐ-CP trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

 2. Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức

 3. Nghị định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội

 4. Nghị định 76/2019/NĐ-CP chính sách đối với cán bộ công tác ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

 5. Nghị định 153/2018/NĐ-CP chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

 6. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp hàng tháng giáo viên mầm non làm việc trước 1995

 7. Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

 8. Nghị định 34/2012/NĐ-CP chế độ phụ cấp công vụ

 9. Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức…

 10.  Nghị định 54/2011/NĐ-CP chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

 11. Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng ...

 12. Nghị định 61/2006/NĐ-CP chính sách đối với nhà giáo cán bộ ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

 13. Nghị định 76/2009/NĐ-CP chế độ tiền lương đối với cán bộ, công viên chức lực lượng vũ trang ...

 14. Nghị định 31/2004/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu người nghỉ hưu trước tháng 4/1993

 15. Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương

 16. Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP chế độ tiền lương cán bộ công viên chức

THÔNG TƯ

 1. Thông tư 83/2005/TT-BNV hướng dẫn sửa đổi chế độ nâng bậc lương phụ cấp lương cán bộ, công nhân viên chức

 2. Thông tư 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cán bộ, công chức

 3. Thông tư 04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niêm vượt khung cán bộ, công chức…

 4. Thông tư 05/2005/TT-BNV hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc cán bộ, công chức, ...

 5. Thông tư 06/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động CBCNVC

 6. Thông tư 07/2005/TT-BNV hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm cán bộ, công chức, viên ...

 7. Thông tư 09/2005/TT-BNV hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức lực ...

 8. Thông tư 80/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cán bộ, công chức, viên chức trình độ cao đẳng phù ...

 9. Thông tư 78/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm CBCNVC kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng ...

 10. Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

 11. Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH chuyển xếp lương viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

 12. Thông tư 04/2019/TT-BNV mức lương cơ sở đối tượng hưởng lương trong đơn vị của Đảng

 13. Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 113/2015/NĐ-CP phụ cấp đặc thù ưu đãi nặng nhọc

 14. Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương cân đối CBCNVC thay đổi công việc công tác LLVT cơ yếu CTNN ...

 15. Thông tư 13/2018/TT-BNV chuyển xếp lương cán bộ công chức viên chức khi thay đổi công việc

 16. Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương nâng ngạch chuyển ngạch, chuyển loại công chức ...

 17. Thông tư 141/2011/TT-BTC chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

 18. Thông tư 57/2014/TT-BTC thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức

 19. Thông tư 13/2012/TT-BTP sửa đổi chế độ tiền lương đối với cán bộ công viên chức

 20. Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn nâng bậc lương cán bộ công viên chức

 21. Thông tư 40/2017/TT-BTC phí công tác chi hội nghị cơ quan nhà nước sự nghiệp công lập

 22. Thông tư 13/2018/TT-BNV chuyển xếp lương cán bộ công chức viên chức khi thay đổi công việc

 23. Thông tư 03/2019/TT-BNV tuyển dụng viên chức nâng ngạch thăng hạng chức danh

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 1. Thông tư liên tịch 08/2011/BNV-BTC chính sách người công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt ...

 2. Thông tư liên tịch 01/2005/BNV-BTC hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới cán bộ công ...

 3. Thông tư liên tịch 82/2005/BNV-BTC chuyển xếp lương cũ sang lương mới cán bộ viên chức...

 

Lê Hải

4,378

Gởi câu hỏi