Mức lương cơ sở 2021 của cán bộ, công chức và viên chức là bao nhiêu?

Tại Nghị quyết 86/2019/QH14 , Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, kế hoạch này đã bị dời lại. Vì thế, mức lương cơ sở 2021 của cán bộ, công chức và viên chức vẫn giữ nguyên.

lương cơ sở 2021, cán bộ công chức viên chức

Mức lương cơ sở 2021 của cán bộ, công chức và viên chức là bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của Covid-19, tại Nghị quyết 122/2020/QH14, Quốc hội đã phê duyệt chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở.

Đồng thời, mới đây, tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quốc Hội cũng đã thống nhất trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo.

Như vậy, năm 2021 sẽ tiếp tục áp dụng mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng. Về kế hoạch cụ thể, thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở Chính phủ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện điều chỉnh.

Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở, chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức cũng bị hoãn lại so với dự kiến ban đầu. Cụ thể, tại Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã yêu cầu thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Một trong những nội dung quan trọng của chính sách cải cách tiền lương là việc sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Nhưng cũng do ảnh hưởng của Covid-19, tại Hội nghị lần thứ 13 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới sẽ dời lại kể từ ngày 1/7/2022 thay vì vào năm 2021 như trước đó.

Có thể thấy, Covid-19 đã có tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các chính sách quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó có việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở. Nói tóm lại, mức lương cơ sở 2021 của cán bộ, công chức, viên chức vẫn là 1.490.000 đồng như hiện tại.

Thùy Trâm

1,263

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan