NLĐ không hưởng trợ cấp thất nghiệp được nhận hỗ trợ do Covid-19 như thế nào?

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

  File Word các biểu mẫu để người dân tiến hành thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19

Theo đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được nhận hỗ trợ kinh phí do Covid-19 khi có đủ các điều kiện sau:

Một là, có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hai là, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Ba là, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

- Hồ sơ đề nghị theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

- Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Ủy ban nhân, dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tải Phụ lục kèm theo tại Quyết định 15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 24/4/2020.

Lê Hải

2,067

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan