Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT từ năm học 2020 - 2021

Từ năm học 2020 – 2021, để bảo đảm thực hiện chương trình học trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, BGDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS và THPT.

Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

Điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT từ năm học 2020 - 2021 (Ảnh minh họa)

Theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (theo sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam) như sau:

Thứ nhất, điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT đối với các môn học sau đây:

Toán

Vật lí

Hóa học

Sinh học

Tin học

Công nghệ

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Giáo dục công dân

Lưu ý: Chi tiết nội dung điều chỉnh dạy học đối với từng môn được đính kèm tại mỗi môn học nêu trên.

Đặc biệt, không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự làm; Khuyến khích học sinh tự thực hiện.

Thứ hai, đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Thứ ba, đối với các các môn học theo chương trình nâng cao ở cấp trung học phổ thông và các lớp học theo mô hình trường học mới, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào hướng dẫn trên để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp.

Các trường phổ thông và giáo viên cần lưu ý để điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp từ năm học 2020 - 2021.

Lê Vy

90

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan