Luật cán bộ công chức sửa đổi
  • Phương thức tuyển dụng công chức theo quy định mới (Dự thảo)
  • Phương thức tuyển dụng công chức theo quy định mới (Dự thảo)
  • 14:12, 26/02/2019
  • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi một vấn đề mà bất cứ người lao động nào muốn làm việc trong cơ quan nhà nước đều quan tâm, đó là phương thức tuyển dụng công chức.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018