Nghị quyết 11-NQ/TW
  • Cơ chế đặc thù phải tạo được nguồn lực phát triển
  • Cơ chế đặc thù phải tạo được nguồn lực phát triển
  • 17:02, 02/05/2017
  • Gần đây, TP.HCM đã đề xuất cơ chế đặc thù thông qua xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố. Một số địa phương khác cũng đang mong muốn được áp dụng cơ chế đặc thù trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018